W środę 46. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

W środę 46. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

25-10-2022

W najbliższą środę (26 października) o godz. 10.00 odbędzie się 46. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Radni rozpatrzą kilkanaście projektów uchwał w sprawach m.in. uchwalenia regulaminu Klubu Senior+ oraz powołania przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

46. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zaplanowano na najbliższą środę (26 października), znalazły się 23 punkty.

Trzy projekty uchwał

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. zmian w budżecie na 2022 rok, uchwalenia regulaminu Klubu „Senior+” czy powołania przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Oto szczegółowy porządek 46. sesji RM:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Klubu „Senior +” w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 81 oraz 82 z obrębu 01-03.
 15. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 79/2 z obrębu 0022 Turowice.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez gminę Konstancin-Jeziorna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej na działce ewidencyjnej nr 1898/10 z obrębu 0001 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nr 49/I/91 z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie zmian nazw ulic.
 19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 22. Korespondencja.
 23. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo w internecie na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Patryk Siepsiak
Do pobrania
Załącznik Size
Porządek 46. sesji Rady Miejskiej 64.35 KB

Najnowsze aktualności

 • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

  Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
 • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

  Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

  Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.