W środę sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

W środę sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

24-10-2023

Przypominamy, w najbliższą środę (25 października) odbędzie się 60. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Początek posiedzenia o godz. 10.00. Radni m.in. będą głosować nad projektami 13 uchwał oraz wybiorą ławników sądowych na nową kadencję.

Sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zwołano na 25 października, znalazło się 27 punktów.

Co na posiedzeniu?

Podczas środowej sesji, radni miejscy będą głosować nad projektami uchwał w sprawach m.in. zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023–2030, uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 czy wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Anny Walentynowicz i Ignacego Paderewskiego. W porządku obrad znalazły się także wybory ławników do Sądu Rejonowego w Piasecznie na kadencję 2024–2027. Poniżej szczegółowy porządek.

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 10. Przedstawienie przez zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych opinii na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024–2027.
 12. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piasecznie i odczytanie protokołu z głosowania.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024–2027.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
 18. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
 19. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23.
 23. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna.
 26. Korespondencja.
 27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w internecie (esesja.tv). Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek
Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 60. sesji Rady Miejskiej 202.04 KB

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa - na niebieskim tle napis ostrzeżenie hydrologiczne i alert meteo

  Alert meteo pierwszego stopnia: Silny deszcz z burzami

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę (13 lipca) dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Alert obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 9.00 w niedzielę (14 lipca).
 • Mapa ulica

  Remont nawierzchni drogi 724, pięć dni utrudnień w ruchu

  Uwaga kierowcy i pasażerowie autobusu linii 742. W dniach 16–20 lipca remontowana będzie droga wojewódzka nr 724 – na odcinku od ul. Łyczyńskiej (okolice Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie) do ul. Od Lasu. Będą duże utrudnienia – najpierw ruch wahadłowy, a potem całkowite zamknięcie drogi.