Znamy termin i porządek 3. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Znamy termin i porządek 3. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

12-06-2024

Przed nami 3. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W porządku obrad, które odbędą się 25 czerwca, znalazły się m.in. głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza. Poprzedzi je debata nad raportem o stanie gminy. Głos w dyskusji będą mogli zabrać również mieszkańcy. Początek posiedzenia o godz. 10.00.

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej będzie jedną z dwóch najważniejszych w tym roku. Głównym punktem porządku obrad są głosowania nad wotum zaufania i absolutoriom dla burmistrza Michała Wiśniewskiego za wykonanie budżetu w 2023 r. Wcześniej zostanie zaprezentowany Raport o stanie gminy Konstancin-Jeziorna.

Publiczna debata

Zaplanowano też debatę nad dokumentem. Głos w niej będą mogli zabrać również mieszkańcy – pod warunkiem, że wcześniej zgłoszą taki zamiar przewodniczącej Rady Miejskiej. Zgłoszenie (druk do pobrania poniżej), poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 24 czerwca 2024 r. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej. Z Raportem o stanie gminy w 2023 roku można się zapoznać na dedykowanej stronie internetowej. Jest on również do pobrania w formacie PDF (poniżej).  

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 1. i 2. sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 6. Debata nad raportem (głosy – radnych i mieszkańców).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok.
 9. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2023.
 10. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok.
 11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium.
 14. Dyskusja.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2030. 
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych (dawnych odcinków dróg powiatowych).
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2023.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 i efektów jego realizacji.
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których organem dotującym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zezwolenia z tych opłat wprowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciszyca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 94/10 z obrębu 0003 Ciszyca.
 29. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 675/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
 30. Wystąpienia mieszkańców.
 31. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 32. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 33. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Transmisja online 

3. sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo na stronie: esesja.tv.

Autor
Anna Błażewicz-Orczykowska

Najnowsze aktualności

 • Grafika zapraszająca na szkolenia.

  Rusza cykl szkoleń dla seniorów i opiekunów osób starszych

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie rozpoczyna cykl szkoleń dla i opiekunów osób starszych w ramach „Konstancin Cafe”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek (16 lipca) w dawnym ośrodku rehabilitacji reumatologicznej w Konstancinie-Jeziornie.
 • wizualizacja osiedla budynków mieszkalnych, w planie bawiące się dzieci

  Wniosek o ustalenie lokalizacji przy ul. Mirkowskiej –…

  Firma Arche wycofała wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w trybie specustawy mieszkaniowej. Chodziło o budowę 4 budynków mieszkalnych oraz wielopoziomowego garażu.