Znamy termin i porządek 54. sesji Rady Miejskiej | Konstancin-Jeziorna

Znamy termin i porządek 54. sesji Rady Miejskiej

08-03-2023

22 marca (środa) odbędzie się 54. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Znamy już szczegółowy porządek obrad. Radni rozpatrzą ponad dwadzieścia projektów uchwał, w tym dotyczących m.in. zmian budżetowych,  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Początek posiedzenia o godz. 10.00.

54. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zaplanowano na środę 22 marca, znalazło się aż 36 punktów.

Co na posiedzeniu?

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. zmian uchwały budżetowej na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030; ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy; określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt; regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz ustaleniu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania.

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 51. i 53. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 34 w Konstancinie-Jeziornie, na działce ewidencyjnej nr 33/2 z obrębu 01-06.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. A. Walentynowicz 25 w Konstancinie-Jeziornie, na działce ewidencyjnej nr 10/22 z obrębu 02-02.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości położonej w  Konstancinie-Jeziornie, przy ulicy Mirkowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/10 z obrębu 02-02.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 887/6 z obrębu 0001 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 18/23, 19/13 oraz 19/24 z obrębu 03-26.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 20/51 oraz 20/52 z obrębu 0004 Czarnów.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 39/2 z obrębu 01-23.  
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 66 z obrębu 01-10.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/2 z obrębu 01-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/2 z obrębu 01-23.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 117 oraz 19/31  z obrębu 01-24.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 118 oraz 19/29  z obrębu 01-24.
 28. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 8 nr 29 znajdującej się w budynku wielorodzinnym wpisanej do księgi wieczystej nr WA1I/00021371/4.
 31. Projekt uchwały w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.
 32. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 10/51 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
 33. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych – etap 4.
 34. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli doraźnej dotyczącej zbadania roszczeń pana Krzysztofa Klucza w sprawie wynagrodzenia za pracę przy budowie ogrodzenia szkoły przy ul. Wojewódzkiej.
 35. Korespondencja.
 36. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo w internecie na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek
Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 54. sesji Rady Miejskiej 99.01 KB

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.