Znamy termin i porządek ostatniej sesji w tym roku | Konstancin-Jeziorna

Znamy termin i porządek ostatniej sesji w tym roku

07-12-2022

21 grudnia (środa) odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Na posiedzeniu radni zajmą się m.in. projektem uchwały budżetowej gminy na rok 2023. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie. Początek o godz. 10.00.

Sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zaplanowano na środę (21listopada), znalazło się 18 punktów.

Co na posiedzeniu?

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023, ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. czy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oto szczegółowy porządek sesji RM:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022–2030.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2. odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 407/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki Senioralnej.
 12. Przyjęcie protokołu z 46., 47., 48. sesji Rady Miejskiej.
 13. Wystąpienia mieszkańców.
 14. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 17. Korespondencja.
 18. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo w internecie na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

  Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

  Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
 • Fragment dachu z kominem. Nad nim niebieskie niebo.

  Ruszyła kampania społeczna: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

  Ruszyła trzecia edycja kampanii społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod hasłem: „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Akcja skierowana jest do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków.