Lista pytań i odpowiedzi | Konstancin-Jeziorna

Lista pytań i odpowiedzi

Czujnik jakości powietrza w Kępie Okrzewskiej

Dla kogo i po co został założony czujnik jakości powietrza w Kępie Okrzewskiej 27, bo chyba nie dla Okrzeszyna? To jakiś żart. Czekamy na czujnik w Okrzeszynie.

Beata Krysiak


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że lokalizacja czujników jakości powietrza na terenie gminy Konstancin-Jeziorna była konsultowana z komisją antysmogową. Jednocześnie informuję, iż czujniki były umieszczane na budynkach będących własnością gminy.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Czystość skałki wspinaczkowej przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie

Dlaczego otoczenie skałki u zbiegu ul. Mirkowskiej i ul. Bielawskiej, miejsce schadzek młodzieży, nie jest czyszczone, choćby raz na kilka miesiące? Szkło pobite u podnóża skałki stanowi realne niebezpieczeństwo dla wspinających się dzieci, a zalega tu od kilku miesięcy. Kiedy wokół ławek. Przyjeżdżamy tu systematycznie od wielu lat z sąsiedniej gminy na zabawę. Dziś zabrałem starszą matkę z Hiszpanii i było mi wstyd. Zapytałem, czy u nich w Katalonii jest tak brudno w miejscach publicznych, powiedziała, że raczej nie, że po imprezie się zdarza, ale służby na bieżąco czyszczą. Chyba nie dotyczy to tego skweru, a szkoda. Jeśli młodzież brudzi, wbić trzeba tabliczkę „nie śmieć”.

Albert Niedzielski-Soley


Odpowiedź

Odpowiadając na pytanie informuję, że za porządek, czystość i tworzenie bezpiecznych warunków na placu zabaw, urządzeniach sportowych przy ul. Bielawskiej odpowiada Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Pana uwagi przekazałem do pani Jolancie Urbańskiej, dyrektorce GOSiR-u celem realizacji.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna


Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji monitoruje, zgodnie z kompetencją, stan porządku i bezpieczeństwa obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszej gminie. W ramach codziennych zadań pracownicy dokonują w godzinach porannych, wizytacji obiektów sportowych na terenie Konstancina-Jeziorny, w tym również skateparku przy ul. Bielawskiej. Obiekt ten z uwagi na jego położenie (bliskość szkoły, otwarty teren) oraz ilość osób, które z niego korzystają znajduje się pod naszym szczególnym nadzorem. Porządkowanie tego obiektu odbywa się na bieżąco, codziennie. Stan techniczny urządzeń jest stale monitorowany, a wszelkie naprawy i konserwacje odbywają się regularnie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że skatepark z uwagi na jego oddalenie od budynków mieszkalnych nie zawsze jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Na obiekcie istnieje regulamin i tablica informująca m.in. o zakazie wyrzucania śmieci i spożywaniu alkoholu. Niestety, szczególnie w okresie letnim oraz w godzinach wieczornych na terenie skateparku przebywają liczne grupy młodzieży, które nie zawsze przestrzegają regulaminu. Prawie codziennie pracownicy usuwają duże ilości potłuczonego szkła, butelek, puszek po piwie, niedopałków papierosów, a także odchodów zwierzęcych. Nie mamy wpływu na zachowanie osób korzystających z obiektów, stąd też zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby informowali właściwe służby o wszelkich nieprawidłowościach. Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby teren skateparku był schludny i bezpieczny, aby mieszkańcy aktywnie i przyjemnie spędzali czas.

Z poważaniem
Jolanta Urbańska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Kanalizacja i wodociąg w Kierszku

Dzień dobry,
proszę o informację kiedy zostanie wykonana kanalizacja dla Kierszka, biegnąca w ul. Działkowej, na odcinku od torów do ul. Olechowskiej. W 2020 r. zostało wykonane przejście od ul. Głowackiego do torów i wg informacji Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy kolejny odcinek był planowany na rok 2021.

Pozdrawiam
Piotr Cierlik


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że obecnie Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie może podać konkretnej daty wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Działkowej w sołectwie Kierszek. Najprawdopodobniej inwestycja będzie realizowana w trakcie planowanej kompleksowej rozbudowy wspomnianej ulicy, która jest planowana we współpracy z gminą Piaseczno. W tej sprawie samorządy gmin Konstancin-Jeziorna i Piaseczno podpisały stosowne porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Przebudowa ul. Bielawskiej – od ul. Mirkowskiej do ul. Warszawskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie przebudowana ul. Bielawska – od ul. Mirkowskiej do ul. Warszawskiej? Kiedy pojawi się przy tej ulicy wydzielona, bezpieczna ścieżka rowerowa prowadząca do szkół, boiska, skweru sportów miejskich?  Kiedy krzywe płyty chodnikowe, na których można sobie połamać zęby zostaną wymienione na równy i bezpieczny chodnik dla naszych dzieci i seniorów? Kiedy wyeksploatowane i nieefektywne oświetlenie uliczne zostanie wymienione na efektywniejsze i oszczędniejsze? Czy jest również szansa przy okazji na wymianę okropnej stacji energetycznej na rogu ulic Bielawskiej i Świetlicowej? Kiedy w końcu pojawi się ciągłość chodnika dla pieszych po stronie wschodniej od ul. Paproci do parkingu przy skwerze sportów miejskich. Taki stan jest od lat. Ludzie chodzą z narażeniem życia ulicą lub krawężnikiem. Prowadzi tędy ciąg pieszo-rowerowy do Mirkowa.

Ulica Bielawska to bardzo ważna ulica gminna. O ile moim zdaniem nie najważniejsza biorąc pod uwagę: liczbę mieszkańców w tej okolicy, ruch mieszkańców (samochodowy, pieszy, rowerowy). Natężenie jest największe z ulic gminnych: szkoły, przedszkole (państwowe i prywatne), boisko, liczne linie autobusowe poruszające się na tym odcinku i położenie ulicy.

Moim zdaniem Szanowny Pan Burmistrz przez ostatnie lata zapomniał o tej ulicy i o licznych mieszkańcach, którzy przy niej mieszkają i żyją na co dzień. Został wykonany jedynie remont nawierzchni, który został zrobiony skandalicznie, a usterki pojawiły się 2–4 tygodnie po remoncie, m.in. zapadnięte studzienki.

Szanowny Pan Burmistrz piastuje swój urząd od ponad 10–11 lat, a wcześniej był przewodniczącym Rady Miejskiej. To mnóstwo czasu na konkretne działania. Takich nie było i nie ma. Moim skromnym zdaniem mieszkańcy okolicy Bielawskiej nie mogą powiedzieć, że te lata to był „zrównoważony rozwój”. To były stracone lata dla ul. Bielawskiej.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Białek


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie dziękuję za zwrócenie uwagi na potrzeby mieszkańców mieszkających przy ul. Bielawskiej lub z niej korzystających. Zapewniam Pana, mając całościowy ogląd inwestycji w gminie, że rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jest zrównoważony.

W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy nie planuje kompleksowej przebudowy wspomnianej ulicy. Obecnie rozpoczęły się prace prowadzone na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej mające na celu uszczelnienie pewnego odcinka kolektora sanitarnego i wyregulowanie studzienek. Prace te będą kontynuowane także w następnych latach. W bieżącym roku planowana jest także częściowa wymiana chodnika, która będzie kontynuowana w 2022 r. Jeszcze w tym roku planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego.

Stacja energetyczna przy ul. Bielawskiej należy do PGE Jeziorna, a jej modernizacja czy przebudowa nie jest zadaniem własnym gminy. Za remont nawierzchni wykonawca nie otrzymał pełnego wynagrodzenia, a ulicę, ze względu na wzmożony ruch samochodowy na ul. Warszawskiej, trzeba było oddać do eksploatacji.

Na zlecenie gminy firma zewnętrzna opracował koncepcję ścieżek rowerowych i ich standardy dla całej gminy, które sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych będą planowane i budowane.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Priorytet płci w Urzędzie Stanu Cywilnego

Szanowny Panie Burmistrzu,

widzę, że Urząd Stanu Cywilnego w Konstancinie-Jeziornej jest w 100% sfeminizowany, a przecież np. wiele par stających na ślubnym kobiercu życzyłoby sobie, aby tak ważną dla nich uroczystość prowadził mężczyzna, ale w Pana urzędzie nie mają wyboru! Może do USC warto wprowadzić pierwiastek męski?

Marek Sierocki

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że w najbliższym czasie nie przewiduję naboru do Urzędu Stanu Cywilnego. Nabory pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna odbywają się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy, którego art. 18 § 1 mówi wprost, że: „pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Apteka całodobowa w Konstancinie-Jeziornie

Szanowny Panie Burmistrzu,

mam pytanie o możliwość funkcjonowania apteki całodobowej w Konstancinie-Jeziorni. Najbliższa taka apteka funkcjonuje w Piasecznie. Czy jest możliwość utworzenia, ewentualnie zachęcenia do stworzenia takiej jednostki w Konstancinie-Jeziornie (w centrum miasta). Z góry dziękuję za odpowiedz.

Pozdrawiam
Piotr Przybyłek

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że wcześniej podejmowałem już w tej sprawie rozpoznanie wśród właścicieli konstancińskich aptek. Niestety, nikt wówczas nie deklarował chęci funkcjonowania apteki przez całą dobę. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania apteki przez całą dobę należy do Starosty Piaseczyńskiego, który wskazał taką aptekę na terenie miasta Piaseczna.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Ulica Działkowa i jej przedłużenie do ul. Cyraneczki

Panie Burmistrzu,

chciałbym się zapytać o dwie sprawy związane ze starym problemem ul. Działkowej:

  1. Czy gmina w tej sprawie nie zamierza włączyć powiatu w negocjacje z gminą Piaseczno? Uważam, że droga ma znaczenie międzygminne, co sam pan burmistrz kilkukrotnie stwierdzał, zatem powiat powinien partycypować w modernizacji i uregulowaniu ruchu na tej drodze, a przynajmniej pomóc w negocjacji warunków.
     
  2. Czy gmina zamierza w krótkim czasie wybudować planowane połączenie ul. Działkowej z ul. Cyraneczki (droga bodaj o nr 10 KDL w MPZP, przy samych torach), co w prosty sposób odciążyłoby główną część ul. Działkowej, a dało dobre połączenie obu gmin i przejazd do ul. Puławskiej? Myślę, że to rozwiązanie jest najszybsze, najtańsze i godzi interesy mieszkańców Kierszka i Józefosławia. Na pewno pomogłoby zmniejszyć ruch na ul. Działkowej i to natychmiast!

Piotr Brodacki

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytania informuję, że:

  1. Ulica Działkowa jest drogą publiczną gminną w zarządzie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, przy granicy z gminą Piaseczno. Gmina Piaseczno jest szczególnie zainteresowana jej budową, ponieważ to mieszkańcy Józefosławia w zdecydowanej części z niej korzystają (kilkanaście tysięcy osób zamieszkujących Józefosław, gdy na terenie Kierszka w gminie Konstancin-Jeziorna zameldowanych jest tylko kilkadziesiąt osób). Pomiędzy gminami zawarte zostało porozumienie w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Działkowej.
     
  2. Projektowana droga 10 KDL nie ma bezpośredniego połączenia z innymi drogami, w tym z ul. Głowackiego. Obecnie połączenie takie realizowane jest przez ul. Działkową i jej przedłużenie – drogę 4 KL. Z tego powodu w pierwszej kolejności muszą być zrealizowane drogi – 3 KL (ul. Działkowa) i 4 KL.

Z poważaniem
Ryszard Machałek,
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna

Ekipy filmowe w Skolimowie

Szanowny Panie Burmistrzu,

proszę o wyjaśnienie dlaczego wydaje Pan pozwolenie na parkowanie samochodów ciężarowych i pracę generatorów spalinowych zespołom filmowym realizującym swoje projekty w Skolimowie, w okolicy ulic: Ceglanej, Ujejskiego i Wschodniej. Powoduje to niszczenie dróg nieprzystosowanych do takich obciążeń, zanieczyszczenie powietrza oraz jest wyjątkowo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ponieważ odbywa się to głównie w weekendy.

Z poważaniem
Ryszard Przybysz

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, jako zarządca dróg gminnych, może wyrazić zgodę na zajęcie pasa drogowego. Podmiot zajmujący pas drogowy, zgodnie z uchwałą nr 184/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zostaje obciążony opłatą, której wysokość uzależniona jest m.in. od wielkości terenu zajętego, rodzaju terenu oraz ilości dni, w których zajęcie terenu się odbywa. Ponadto obecność miejsc i obiektów stanowiących wizytówkę gminy Konstancin-Jeziorna w materiałach filmowych i reklamowych jest bezpłatną promocją gminy.

Z poważaniem
Ryszard Machałek,
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna