Lista pytań i odpowiedzi | Konstancin-Jeziorna

Lista pytań i odpowiedzi

Komunikacja publiczna

Witam,
mam do Pana Burmistrza pytanie dla czego prawie wszystkie autobusy podążają do osiedle kabaty i metro kabaty nie wszyscy pracują w centrum za mało jest połączeń z Wilanowem i Sadybą ,Stegnami.

Marek Sulej


Odpowiedź

Szanowny Panie,
gminę Konstancin-Jeziorna obsługują komunikacyjnie autobusy linii: 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N50 (linia nocna). Po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych w listopadzie 2018 r. i uwzględnieniu wniosków mieszkańców Gmina Konstancin-Jeziorna wprowadziła szereg znaczących
zmian w komunikacji publicznej:

 • linie autobusowe: 710, 724, 742 mają trasę do Metra Kabaty;
 • linia autobusowa 139 ma trasę: Ogród Botaniczny w Powsinie - Merto Wilanowska;
 • linia autobusowa 251 dodatkowo 2018 r. została uruchomiona na trasie: Stara Papiernia (Osiedle Grapa) w Konstancinie-Jeziornie - Metro Wilanowska;
 • linia autobusowa 200 ma trasę: pętla przy ulicy Pańskiej w Konstancinie-Jeziornie;
 • STOCER – Metro Wilanowska - Dworzec Centralny;
 • linia 264 ma trasę: Kępa Okrzewska - Wilanów.

Jednocześnie rozkłady jazdy autobusów linii 710, 724, 742, 200, 251, 139 zostały tak synchronizowane, aby można było przesiadać się do autobusów jadących do Wilanowa oraz w innych kierunkach. Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna nie jest zależne tylko i
wyłącznie od Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, głównym zamawiającym świadczonej usługi jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w porozumieniu z Gminami: Góra Kalwaria, Piaseczno, Warszawa oraz Konstancin-
Jeziorna.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Bezpieczeństwo przy drogach

Proszę o podjęcie działań dla zapewnienia bezpieczeństwa ruch drogowego. Szczególnie dotyczy to tranzytu przez miasto ( co samo w sobie jest niezrozumiałe w przypadku uzdrowiska). Przy ulicy Warszawskiej powinno znaleźć się oznakowanie dotyczące ograniczenia prędkości, radar.
Warto przejść chodnikiem wieczorem, spróbować przejść przez jezdnię, żeby stwierdzić jakie jest zachowanie kierowców przywykłych do prędkości gdy jedzie się trzypasmową drogą z Warszawy. Widoczny jest tu totalny brak działania. Warto porównać z innymi miejscowościami: Górą Kalwarią czy
Kozienicami. Ustawienie donic, roślin lub słupków wzmocniłoby poczucie bezpieczeństwa na chodnikach, a także estetykę miasta. Widoczna jest dysproporcja w zadbaniu różnych części miasta, a Konstancin Jeziorna to nie tylko dzielnica willowa, gdzie są środki na nadmiarowe dekoracje i ulepszania.

 

Weronika Penderecka


Odpowiedź

Szanowna Pani,
obecnie istnieją już ograniczenia w ruchu tranzytowym pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton drogami wojewódzkimi nr 721, 724 w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 16.00–20.00. Dodatkowo na w/w drogach wprowadzono szereg ograniczeń prędkości do 40 km/h. Zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich ( ulice: Warszawska, Wilanowska, Piaseczyńska, Pułaskiego) jest Marszałek Województwa, natomiast na drogach powiatowych (ulice: Piłsudskiego,
Prusa, Długa) – Starosta. W najbliższym czasie zwrócę się do Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Piaseczyńskiego o podjęcie dodatkowych działań zwiększających poziom bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez miasto.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Planowana przebudowa skrzyżowania w Cieciszewie

Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące planowanej przebudowy skrzyżowania w Cieciszewie drogi wojewódzkiej z drogą gminną, przy skwerze z kamieniem pamiątkowym?

Paweł Ziemski


Odpowiedź

Szanowny Panie,
19 października w budynku OSP w Cieciszewie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Cieciszewa i Parceli dotyczące koncepcji przebiegu projektowanej rozbudowy drogi gminnej – ul. Podlaskiej – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Baczyńskiego) do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868 w Cieciszewie, na którym zaproszeni na spotkanie projektanci przedstawili założenia projektowe rozbudowy drogi i wysłuchali opinii mieszkańców. W dniu 14 grudnia 2023 r. planowane jest kolejne spotkanie, podsumowujące dotychczasowe konsultacje, na którym zostanie wypracowany wariant do dalszego procedowania. Informacje potwierdzające dokładny termin spotkania ukażą się na tablicach informacyjnych w sołectwach Cieciszew i Parcela.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Oświetlenie uliczne – Kępa Okrzewska

Szanowny Panie Burmistrzu,
czy, a jeśli tak to kiedy planowane jest uzupełnienie oświetlenia drogowego na odcinku drogi od pętli autobusowej w Kępie Okrzewskiej w kierunku Wisły. Przy samej pętli na tym odcinku drogi znajduje się już kilka domów bez oświetlenia. Dopiero dalej (bliżej skrzyżowania z ul. Włóki) jest już kilka
latarni. Dodać należy iż odcinek ten jest bardzo często użytkowany przez rowerzystów w różnych porach dnia, co również wpłynęłoby na bezpieczeństwo.

Witold Papuga

 


Odpowiedź

Szanowny Panie, 
w projekcie budżetu na 2024r. w dziale 900, rozdz. 90015, §6050 z. 400007 „budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego), przewidziano kwotę 35 000 zł na dokumentację projektową „Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku wału wiślanego w Kępie Okrzewskiej”.

 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Sieć gazowa w ul. Literatów

Ponawiam pytanie zadane trzy miesiące temu, czy będzie realizowana sieć gazowa w ul. Literatów?

Jarosław Sosnowski


Odpowiedź

Szanowny Panie, 
w odpowiedzi na Pana e-maila przepraszam za zaistniałą sytuację – wynikała ona z problemów technicznych w funkcjonowaniu formularza „Zadaj pytanie”. 
  
Jednocześnie informuję, iż budowa sieci gazowej nie jest zadaniem własnym gminy i nie posiadamy informacji, czy w ul. Literatów Polska Spółka Gazownictwa w najbliższym czasie zamierza projektować i budować sieć gazową. 

W związku z powyższym zasadne jest zwrócenie się z tym pytaniem do Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdującym się w Piasecznie (ul. Stołeczna 4, 05-500 Piaseczno, tel. 22 444 33 ), która obsługuje teren gminy Konstancin-Jeziorna.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Oświetlenie w Czarnowie

Dzień dobry, chciałam zapytać kiedy włączy Pan oświetlenie we wsi Czarnów, jest już ciemno kolejnej zimy nie przetrwamy w ciemnościach, zwłaszcza na ul. Partyzantów.


Odpowiedź

Szanowna Pani,
wydano już dyspozycję firmie utrzymującej oświetlenie uliczne o załączeniu pełnego oświetlenia na terenie Sołectwa Czarnów.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Budowa domu ludowego w Kawęczynie

Szanowny Panie Burmistrzu,
w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 (rozdział 92109, § 6050) zostało ujęte zadanie inwestycyjne pt. „Budowa domu ludowego w Kawęczynie”. Jest to inwestycja ze wszech miar pożądana i długo oczekiwana przez mieszkańców Kawęczyna.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji dotyczącej harmonogramu realizacji tego zadania inwestycyjnego, w szczególności proszę o wskazanie przewidywanych terminów: przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy inwestycji,  rozpoczęcia prac budowlanych oraz zakończenia realizacji inwestycji.

Agnieszka Szlązak


Odpowiedź

Szanowna Pani, 
uprzejmie informuję, że zakończenie inwestycji planowane jest do końca roku 2023 pod warunkiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowalne. Obecnie trwają prace przygotowawcze do jego ogłoszenia.  

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna
 

Przejazd kolejowy na ul. Bielawskiej

Dzień dobry,
dlaczego przejazd kolejowy na ul. Bielawskiej (przy przychodni Bielawskiej) nie ma szlabanu?

Magdalena Wojcik


Odpowiedź

Szanowna Pani, 
uprzejmie informuję, że sposoby zabezpieczania przejazdów kolejowo-drogowych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744). W tym właśnie dokumencie podano szczegółowe informacje dotyczące m.in. warunków jakie powinny spełniać przejazdy kolejowo-drogowe i jakie powinny posiadać zabezpieczenia. Za przejazd kolejowy odpowiada właściciel infrastruktury torowej, w tym przypadku jest to PGNiG Termika – właściciel bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni Siekierki. 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna
 

Godziny urzędowania i przyjmowania interesantów

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu proszę mi podpowiedzieć, jak mogę odebrać dowód osobisty pracując od godz. 8.00 do godz. 16.00, a Państwa urząd pracuje od godz. 9.00 do godz. 15.00. Kiedyś poniedziałki dla interesantów funkcjonowały do godz. 17.00.  Teraz by odebrać dowód wiąże się z pobraniem urlopu. Czy urząd zapłaci za pobrany urlop?

Jest koniec roku, nie mam już urlopu, nawet nie ma możliwości kilkanaście minut spóźnić się do pracy, czy kilkanaście minut wyjść z pracy przy takich godzinach Państwa funkcjonowania. Chciałam wypisać upoważnienie dla męża, też ta opcja nie wchodzi w rachubę. Bardzo dziękuję za oklepane regułki Państwa kancelarii „urząd czynny jest w godzinach...”, bardziej byłam nastawiona na indywidualne podejście do sprawy. Dlaczego tak jesteście anty –  nam mieszkańcom?

Anna Lajter


Odpowiedź

Szanowna Pani, 
w odpowiedzi na Pani e-maila uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzaniem nr 38/8/2022 burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 1 marca 2022 r. interesanci Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (przy ul. Piaseczyńskiej 77) obsługiwani są osobiście wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00. 

Powyższe wynika z §23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. 

W szczególnie wyjątkowej sytuacji możliwy jest odbiór dowodu osobistego przez mieszkańca gminy Konstancin-Jeziorna w innym terminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zajmującym się obsługą interesantów w spawie dowodów osobistych i ewidencji ludności, i tak też było w Pani przypadku. 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna
 

Obwodnica drogi 724

W opublikowanych planach rządowych brak jest budowy wschodniej obwodnicy Konstancina. Mieszkańcy pamiętają, iż ćwierć wieku temu, były takie plany i wytyczono nawet przebieg trasy. W planach gminy nic na ten temat nie zauważyłem. Proszę o stanowisko.

Zbigniew Śledziewski


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, iż obwodnica Konstancina-Jeziorny to obwodnica drogi wojewódzkiej 724 będącej w zarządzaniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW). Z powyższego wynika, że obwodnica Konstancina-Jeziorny jest zadaniem własnym marszałka województwa mazowieckiego. 

W latach 2012–2013 urząd marszałkowski ogłosił przetarg i wyłonił firmę projektową Mosty Katowice, której zlecił opracowanie wariantowego przebiegu obwodnicy drogi 724 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i gminy Góra Kalwaria wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 

W trakcie realizacji tego zadania projektanci napotkali na protest mieszkańców Cieciszewa dotyczący proponowanego przebiegu obwodnicy. Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie złożył sprzeciw dotyczący jej przebiegu w Wólce Załęckiej (gmina Góra Kalwaria) ze względu na mogiłę z czasów pierwszej wojny światowej i kapliczkę w Moczydłowie (gmina Góra Kalwaria). 

Nierozwiązywalność tych problemów spowodowała, że w roku 2018 urząd marszałkowski rozwiązał umowę z firmą projektową Mosty Katowice.
Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zwracał się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianę swojego stanowiska i interweniował w tej sprawie także u wojewody mazowieckiego. Zabiegi te nie przyniosły żadnych rezultatów. Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna spotkał się w tej sprawie z Adamem Struzikiem – marszałkiem województwa mazowieckiego i jego służbami. Spotkanie napawało optymizmem. Jak się później okazało, był on przedwczesny. 

Zaniepokojeni mieszkańcy skupienie wokół Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego złożyli około 1400 podopisów pod pismem do marszałka województwa mazowieckiego żądając podjęcia pilnych działań mających na celu zaprojektowanie i budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej 724.

W tej sprawie, we wrześniu 2021 r.,  Adam Struzik zwołał spotkanie z przedstawicielami samorządów gminy Konstancin-Jeziorna i gminy Góra Kalwaria. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie powołany zespół roboczy, który wypracuje modelowe rozwiązanie obwodnicy. Ostatnio również odbyły się spotkania w tej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, a także Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. 

W mojej ocenie spotkania te nie wniosło niczego nowego. Uważam, że zdecydowanym krokiem naprzód jest ogłoszenie przez urząd marszałkowski przetargu na wyłonienie projektantów i zlecenie im zaprojektowania budowy obwodnicy drogi 724, o co zresztą wnioskowałem do marszałka w swoim wniosku o zarezerwowanie środków finansowych na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego na rok 2023. 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna
 

Remont drogi w Okrzeszynie

Dzień dobry,
od 12–14 miesięcy trwa „remont” drogi przejazdowej przez miejscowość Okrzeszyn w związku z położeniem kanalizacji. Jak długo droga ta nie będzie naprawiona (brak asfaltu, koleiny, pył), obecnie nie można tę drogą przejechać są tam ogromne dziury i koleiny. Prace drogowe/ziemne od czerwca 2022 r. zostały skończone. Droga ta jest niezbędna do przejazdu z Powsina do Bielawy i Konstancina i taka sytuacja jest nie do zaakceptowania przez społeczność lokalną, żeby przez ponad 1 rok temat remontu drogi nie był zakończony, a stan dróg nie przywrócony do użytku. Kiedy Pan coś zrobi w końcu w tej sprawie?

Małgorzata Skierkowska


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż przebudowa drogi w Okrzeszynie jest realizowana przez jej zarządcę, czyli starostę piaseczyńskiego. Zatem wszelkich informacji w tej sprawie udzieli Starostwo Powiatowe w Piasecznie.  

Z poważaniem
Andrzej Trębicki,
kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów 

Kanalizacja i woda w ul. Prawdziwka

Panie Burmistrzu,
proszę o informację i wsparcie mieszkańców ul. Prawdziwka (na odcinku od ul. Głowackiego w stronę lasu) w 2 sprawach:

 • Budowa kanalizacji i wodociągu.
 • Wybudowanie utwardzonej nawierzchni zgodnie z planem zagospodarowania.

Czekamy na to od lat (przypomnę, że gazociąg budowaliśmy we własnym zakresie prowadząc go po działkach mieszkańców, ponieważ gmina nie wyraziła zgody na przeprowadzenie go w ulicy Prawdziwka, ponieważ przestrzeń była rezerwowana pod wodociąg i kanalizację).

Tomasz Biedrzycki
 


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, iż w roku 2023 nie jest planowana rozbudowa sieci wod-kan w rejonie ul. Prawdziwka oraz jej utwardzenie. 
 

Z poważaniem
Andrzej Trębicki,
kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów 

Drogi gminne w Czarnowie

Szanowny Panie Burmistrzu,
w 2005 roku uchwalono MPZP terenów wsi Czarnów, od tego roku obowiązkiem Gminy było wykupienie terenów pod budowę dróg gminnych, niezbędnych do uruchomienia inwestycji mieszkaniowych w tej części Czarnowa. Pytanie – kiedy gmina Konstancin-Jeziorna dokona wykupu łącznie 0.0614 ha terenów to jest działki 208/3; 208/5; 209/3; 209/5; 210/3; 210/5.

Stanisław Małyska


W związku ze złożonym przez Pana wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie wykupu przez gminę Konstancin-Jeziorna nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 208/3, 208/5, 209/3, 209/5, 210/3 i 210/5 z obrębu 0004 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna, przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu pod publiczne drogi klasy dojazdowej, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) sprawy majątkowe gminy w tym zasady nabywania nieruchomości należą do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z powyższym oraz ze względu na fakt, iż do dnia dzisiejszego nie została podjęta przez radę gminy stosowna uchwała w tej sprawie, należy złożyć stosowny wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli ww. nieruchomości o ich sprzedaż na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na brak środków zarezerwowanych w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2023 na ten cel, w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna na odpłatne nabycie przez gminę Konstancin-Jeziorna do zasobu komunalnego przedmiotowych działek, gmina będzie mogła rozpocząć rozmowy z ich właścicielami odnośnie uzgodnienia ceny nabycia nieruchomości w latach następnych.
 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Ośrodek Terapii Uzależnień na osiedlu

Dzień dobry,
na ul. Asnyka 1, w terenie zabudowy domów jednorodzinnych działa ośrodek terapii uzależnień. Na jakiej podstawie Gmina wyraziła zgodę na taką działalność w tej lokalizacji?

Artur Chaber


Odpowiedź

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy znajduje więc zastosowanie jedynie w sytuacji braku planu miejscowego.

Dla terenu, gdzie jest położona działka o nr ew. 12 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Asnyka 1 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów przyległych, zatwierdzony uchwałą nr 435/IV/27/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2005 r.,  opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 282, z dnia 22 grudnia 2005 r., poz. 10685. Zatem zainteresowana osoba dokonuje zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego organowi administracji architektoniczno-budowlanej tj. Staroście Piaseczyńskiemu, bez konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto informuję, że od 2011 r. burmistrz nie jest już organem ewidencyjnym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej zmieniona ustawą z dnia 6.03.2018r. tj. Dz. U. 2022. 541 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  zwana CEIDG prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Zadaniem CEIDG jest:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 3. udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 4. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.
   

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Działka o nr ew. 421/1 z obrębu Łęg

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
mam dwa pytania:

 1. Czy istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z Panem Burmistrzem?
 2. Jestem zainteresowany kupnem działki 421/1 w Łęgu ale działka ma MPZP z 2014 z przeznaczeniem R6 i wiem, że właściciele złożyli prośbę o zmianę na działkę budowlana tym bardziej ze w koło tej działki występuje zabudowa z każdej strony. Czy jest szansa na zmianę tego MOZP i rozpatrzenie wniosku właścicieli?

Michał Tusznio


Odpowiedź

Ad 1. Tak. Proszę w tej sprawie zadzwonić do sekretariatu burmistrza – tel. 22 484 23 10. 

Ad 2. Dla terenu, gdzie położona jest działka o nr ew. 421/1 z obrębu Łęg obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 1, zatwierdzony uchwałą nr 607/6/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2014 r., poz. 7352. Zgodnie z ustaleniami tego planu przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolami R6 i RZ6, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy. 

Wprawdzie w dniu 9 września 2015 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę nr 134/7/11/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg, jednakże obowiązujący stan prawny uniemożliwia przeznaczenie tej działki pod zabudowę w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Jedną z zasad sporządzenia planu, na które wskazuje art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest wynikająca z art. 9 ust. 4  reguła związania ustaleniami studium organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. W treści studium rada gminy dokonuje podstawowych ustaleń w zakresie kształtowania polityki przestrzennej gminy. Studium stanowi zatem swego rodzaju diagnozę zagospodarowania przestrzennego i zbiór wytycznych dla organów gminy, w oparciu o które mają w przyszłości kształtować politykę gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 1, zatwierdzony uchwałą nr 607/6/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  z dnia 30 lipca 2014 r., poz. 7352, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) został wykonany w zgodności z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego uchwałą nr 97/3/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r.

Zatem określone obszary gminy mogą być przeznaczone w planie miejscowym pod funkcje danego rodzaju, jeśli wcześniej w studium gmina wskaże te obszary jako przewidziane pod takie funkcje. Konsekwencją powyższej zasady jest treść art. 15 ust. 1  w/cyt. ustawy, który obliguje organ gminy do sporządzenia projektu planu zgodnie z zapisami studium. 

Skoro zatem zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy powinien być zgodny z ustaleniami studium – to naruszenie tej zasady skutkuje stwierdzeniem nieważności planu w całości lub w części. Przestrzeganie tej zgodności jest jedną z podstawowych zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt 2 OSK 821/16, LEX nr 2464408). 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przyjętym uchwałą nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r., działka o nr ew.421/1 z obrębu Łęg znajduje się w strefie ochrony wartości rolniczych – R, obejmującej tereny upraw rolnych, bez prawa zabudowy. W strefie tej dopuszcza się adaptację istniejącej, rozproszonej zabudowy zagrodowej i letniskowej (rozbudowa i wymiana budynków w ramach istniejącego siedliska).

Reasumując, w oparciu o przyjęte ustalenia w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – brak jest podstaw do przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę działki o nr ew. 421/1 z obrębu Łęg. 

Dodatkowo należy podkreślić, że w dniu 2 października 2006 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę nr 585/4/38/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą nr 97/3/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r.

Jednakże ustalając określone funkcje w nowym studium należy brać pod uwagę również konieczność uzyskania na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele inwestycyjne.

W obrębie działki o nr ew. 421/1 z obrębu Łęg mamy do czynienia z gruntami chronionymi, wymagającymi stosownej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele inwestycyjne. 

Zatem przeznaczenie tych terenów pod zabudowę w planie miejscowym wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele inwestycyjne.

 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Reklamy wielkopowierzchniowe przy ul. Pułaskiego

Dzień dobry, 
kiedy znikną reklamy wielkopowierzchniowe przy ul. Pułaskiego?

Piotr Żmijewski


Odpowiedź

Od 28 kwietnia 2021 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązuje uchwała nr 333/8/24/2021 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w gminie Konstancin-Jeziorna, zwana dalej „uchwałą reklamową”, która wprowadziła nowe zasady umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. Zgodnie z nią na obszarze całej gminy obowiązuje całkowity zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów informujących o działalności gospodarczej prowadzonej w danej nieruchomości.

Aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do usunięcia tablic i urządzeń reklamowych postawionych niezgodnie z przepisami uchwały krajobrazowej. Do właścicieli gruntów na których postawione są tablice i urządzenia reklamowe, niezgodnie z uchwałą reklamową (w tym przy ul. Pułaskiego) zostały wystosowane stosowne wezwania. 

W przypadku nieusunięcia tych tablic następnym krokiem będzie zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia kary pieniężnej oraz nałożenia obowiązku usunięcia tablicy reklamowej, postawionej niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 37d ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów, o których mowa w ust. 1, albo usunięcia tablicy lub urządzenia.
 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Chodnik w Skolimowie, natężenie ruchu na ul. Puławskiego

Witam,
proszę o informację czy w najbliższym czasie planowana jest budowa pobocza, chodnika, wzdłuż ulicy Puławskiego? Mieszkańcy Skolimowa nie mają jednego porządnego odcinka drogi, którym mogliby przejść do przychodni, poczty sklepu przy ulicy Puławskiego. Dojście do ratusza, również nie jest komfortowe. Ruch na ulicy Puławskiego jest ogromny, samochody jeżdżą z dużą prędkością, mieszkańcy ulic przylegających nie mają możliwości wyjechania na drogę główną. Jak już dołączają się do ruchu to jest to często działanie wymuszone i nie raz kończyło się kolizją.

Jakie są plany związane z budową ronda przy na przecięciu z ulicą Kołobrzeską? Czy jest jakiś plan, żeby ograniczyć natężenie ruchu lub chociażby jego spowolnienie (może fotoradar?). Skolimów traktowany jest po macoszemu, proszę zauważyć, że nawet zwykłe ozdoby świąteczne kończą się na wysokości ratusza. Za ratuszem błoto brak chodnika, autobus raz na godzinę, a my też płacimy podatki i chcielibyśmy żeby o naszą część miasta również zadbano.

Anna Kowalska


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż ulica Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie jest drogą wojewódzką nr 721, której zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Od kilku lat trwają prace przygotowawcze mające na celu rozbudowę tego odcinka drogi. Samorząd Konstancina-Jeziorny bierze udział w tych pracach, współfinansując opracowanie dokumentacji projektowej.

3 stycznia 2022 r. Wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pod nazwą:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”.  
W sprawach związanych z realizacją tego zadania należy kontaktować się bezpośrednio z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Bezpańskie psy w Ciszycy, Opaczy i Habdzinie

Dzień dobry,

na wsiach wymienionych w tytule błąkają się bezpańskie psy teraz kiedy suki maja czas cieczki biegają większymi sforami i są jeszcze bardziej agresywne. Próbuje to zgłosić do Straży Miejskiej od wczoraj tzn. od 03.03.2022 jednak dyżurny dzisiaj stwierdził, że przekazał do weterynarza i więcej nic nie może zrobić. Proszę Pana jeżeli jakieś dzieci zostaną pogryzione to będzie lament skandal i szukanie winnego. Teraz można temu zapobiec tylko należy się za to wziąć i załatwić. Piszę również tego maila żeby został ślad ze jako obywatel zgłaszałem zagrożenie. Oczekuje od Pana i Panu podległych służb zabezpieczenia obywateli którzy chcą normalnie funkcjonować i wysłać dzieci na autobus szkolny

Wojciech Łapunka


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że zarówno Straż Miejska jak i podmiot uprawniony do wyłapywania zwierząt bezdomnych w tym agresywnych kilkukrotnie próbowali dokonać odłowienia zwierząt we wskazanych wsiach. Jednak po przybyciu na miejsce nie zaobserwowali żadnych psów pozostawionych bez opieki. W przypadku powtarzających się sytuacji proszę o niezwłoczny kontakt ze Strażą Miejską.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Elektromobilność

Witam,
chciałem zapytać czy gmina Konstancin będzie ostatnia z podwarszawskich gmin nie mających żadnej ładowarki do samochodów elektrycznych? Jak mieszkańcy, a może przede wszystkim odwiedzający naszą gminę turyści zero emisyjnii mają doładować auto?

Jacek Zalewski


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że Konstancin-Jeziorna jako gmina uzdrowiskowa rozwija zeroemisyjny transport publiczny, posiada ładowarkę elektryczną o mocy 200 kW (zlokalizowaną przy ul. Wilanowskiej 1), która jest wykorzystywana przez Zarząd Transportu Miejskiego do ładowania pojazdów publicznej komunikacji autobusowej oraz jest pierwszą i jedyną gminą okołowarszawską, która posiada takie urządzenie.

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2022 brak jest środków finansowych na realizację zadania, o którym Pan pisze.
Burmistrz gminy zaprasza podmioty zajmujące się budową stacji ładowania samochodów osobowych, w celu określenia warunków współpracy. Gmina wskaże tereny własne, które mogą zostać przeznaczone na tego typu inwestycje.
 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Sterylizacja/kastracja zwierząt

Dzień dobry,
czy wiadomo już, kiedy będzie gminne dofinansowanie do sterylizacji\kastracji kotów? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Aleksandra Garbarczyk


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że od dnia 24.02.2022 r . Urząd Miasta i Gminy zawarła umowę na usługę kastracji, sterylizacji oraz czipowania zwierząt domowych( psów i kotów) z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. 

Aby skorzystać z akcji należy umówić się telefonicznie w jednej z lecznic biorących w niej udział. Oto ich wykaz:

 • Lecznica Weterynaryjna Bielawa
  (ul. Lipowa 1D, tel.: 22 754 39 19);
 • Gabinet Weterynaryjny Monika Skrzek
  (ul. Sobieskiego 5, tel.: 602 494 258);
 • Lecznica Weterynaryjna Anda 
  (ul. Długa 8, tel.: 22 754 09 75);
 • Klinika Weterynaryjna WetMedyka24
  (ul. Pułaskiego 103, tel.: 22 462 44 62);
 • Animales Przychodnia Weterynaryjna
  (ul. Warszawska 56, tel.: 502 348 466). 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Ochrona lasu w Okrzeszynie

Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałabym zapytać kiedy władzę gminy zareagują w sprawie trwającego od dłuższego czasu niszczenia lasu w miejscowości Okrzeszyn? Nowi mieszkańcy masowo wycinają drzewa oraz niszczą lokalną przyrodę, wpływając na środowisko naszego uzdrowiska. Moja rodzina zamieszkuję te tereny od wielu pokoleń i z przykrością patrzy się na to jak władzę Konstancina ignorują dewastację tej okolicy.

Ewelina Janek


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje Nadleśnictwo Chojnów realizując zadanie powierzone mu przez Starostę Piaseczyńskiego. Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna nie ma uprawnień do kontroli usuwania drzew na gruntach będących lasami. Urząd Miasta i Gminy skierował do Nadleśnictwa prośbę o kontrolę legalności prowadzonych wycinek i powiadomienie o poczynionych ustaleniach.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Funkcjonowanie GPSZOK-u

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
mam prośbę dotyczącą funkcjonowania punktu zbiórki odpadów przy ul Mirkowskiej. Według informacji dostępnych na stronach internetowych miasta jak i samego punktu mieszkańcy mogą dostarczać odpady od pon.-sob. W dniu 12.02.2022 r. punkt ten był zamknięty. Czy mogę prosić o zwrócenie Pana uwagi na działanie tego punktu i ewentualną aktualizację zasad jego funkcjonowania dostępnych dla mieszkańców w internecie?

Pozdrawiam
Marcin Siudziński


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że w sobotę 12 lutego 2022 r. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C był czynny w godzinach 10:00–18:00. Pracownik GPSZOK-u po rozmowie z kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna potwierdził w tym dniu swoją obecność w pracy i poinformował, że jeżeli nie przebywa w pomieszczeniu biurowym to porządkuje kontenery i halę. 

W dni kiedy GPSZOK jest zamknięty informacje takie są publikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl oraz oraz profilu facebookowym Gminy Konstancin-Jeziorna.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Doinwestowanie osiedla Mirków

Jaką ma Pan wizje, aby scalić kulturowo i cywilizacyjnie osiedle Mirków z pozostałą częścią Konstancina, bo jest to chyba najmniej doinwestowany fragment miasta. Zamiast asfaltu i chodników jest brzydka kostka, brak jest boiska ze sztuczną nawierzchnią, brak ścieżki rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego. 

Krzysztof Frankowski


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że od kilku lat prowadzę działania zmierzające do podniesienia standardu zagospodarowania osiedla Mirków. 
W dniu 31 maja 2017 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę nr 500/7/32/2017, zatwierdzając tym samym Program rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+, a za taki uznano obszar Mirkowa.  

Opracowany dokument jest spójnym programem gospodarczym mającym na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów miasta poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 

Jednym z działań była rozpoczęta w 2019 r. budowa Muzeum Wycinanki Polskiej, które będzie się mieścić w zabytkowym budynku dawnego Domu Ludowego przy ul. Anny Walentynowicz 18. Ponadto dla potrzeb wybudowania boiska sportowego opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie. Projekt tego planu skierowano do uchwalenia na sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 23 lutego 2022 r. 

W styczniu 2022 r. dokonałem wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na remont i przebudowę pomieszczeń na potrzeby klubu Senior+2021 przy ul. Anny Walentynowicz 24.

Odnośnie wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego pragnę wyjaśnić, że powyższa ulica jest drogą wojewódzką i  wybudowanie ścieżki rowerowej wymaga współpracy pomiędzy samorządem województwa i gminy. Rozmowy w tej sprawie są w toku.  

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Asfalt i oświetlenie na ul. Dolnej

Panie burmistrzu. Kiedy Pan zamierza zrobić jakąkolwiek nawierzchnie utwardzoną i oświetlenie ulicy w swoim gospodarstwie na ulicy Dolnej? Mam 45 lat i chodziłam po błocie do szkoły. Mam 3 dzieci w wieku 21,15 i 6 które chodzą nadal po błocie. Czy to jest tak trudno w tej części Konstancina włożyć trochę zainteresowania. Mam teściów w Lubelszczyźnie i tam krowy na pastwisko chodzą asfaltem. Wstyd. Pozdrawiam. 

Malgorzata Chadaj


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani zapytanie informuję, że na zlecenie gminy Konstancin-Jeziorna wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego, w tym ulicy Dolnej. W 2020 r. gmina uzyskała decyzję – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  wydaną przez starostę piaseczyńskiego, obejmującą m.in. przedmiotową ulicę. Zanim decyzja starosty stała się ostateczną, odwołała się od niej grupa mieszkańców. Odwołanie rozpatrywane było przez wojewodę mazowieckiego, który w 2021 r. zdecydował o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez starostę. W tej sytuacji, na dzień 28 stycznia gmina nie dysponuje ostateczną decyzją ZRID. Realizacja robót budowlanych będzie możliwa dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID wydanej przez starostę.

W projekcie budżetu na 2022 r. burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zaproponował na ten cel 2 500 000 zł. Na wniosek radnego Krzysztofa Bajkowskiego Rada Miejska Konstancin-Jeziorna zmieniła propozycję burmistrza przeznaczając w budżecie gminy na 2022 r. na ten cel kwotę 1 300 000 zł. Po otrzymaniu ostatecznego ZRID gmina ogłosi przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy i zleci roboty budowlane w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel. 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Bezpieczeństwo i obwodnica uzdrowiska

Proszę o informację jakie działania podejmuje Pan burmistrz by zapewnić bezpieczeństwo na terenie Konstancina. Na ulicy Warszawskiej kierowcy jadący „z przyzwczajenia" ul. Drewny, Przyczółkową ignorują oznaczenie terenu miasta. Brakuje znaku drogowego wskazującego obowiązkowe zwolnienie jazdy lub kontroli prędkości. Jak wiadomo, niedawno doszło do bardzo poważnego wypadku, w którym ucierpiało dziecko. Uzdrowisko – tak zadbane pod względem estetycznym powinno jeszcze dorównywać zachodnim standardom pod względem bezpieczeństwa. Bardzo proszę o informacje dotyczące Pana wizji tego tematu. Ponadto proszę o informację, czy planowana jest obwodnica. Proszę o podjęcie tego wątku. Dziękuję.

Joanna Legrand


Odpowiedź

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące oznakowania ul. Warszawskiej przy wjeździe do Konstancina informuję, że pracownicy Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dokonali wizji lokalnej na tym odcinku i stwierdzili, że oznakowanie drogi wojewódzkiej 724, na której zarządzającym ruchem jest marszałek województwa mazowieckiego, jest poprawne.

W zakresie zaś obwodnicy Konstancina-Jeziorny, również w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724, inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie działający na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Z posiadanych informacji wynika, że MZDW w Warszawie wyłonił w 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowanej obwodnicy.

W pierwszym etapie do obowiązków tego wykonawcy należało pokazać dwie alternatywne koncepcje jej przebiegu i uzyskać decyzję środowiskową dla tego przedsięwzięcia. Ze względu na protesty mieszkańców Cieciszewa i Parceli oraz nieugięte stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwestii przesunięcia zabytkowej kapliczki w Moczydłowie i mogiły z czasów pierwszej wojny światowej w Wólce Załęskiej nie doszło do wydania decyzji. W tej też sytuacji MZDW w Warszawie rozwiązał z projektantem umowę w 2018 r.

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, podejmował w ostatnich latach rozmowy w sprawie obwodnicy z różnymi podmiotami, tj. Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wojewodą mazowieckim, a szczególnie z inwestorem i marszałkiem województwa mazowieckiego. W dniu 13 lipca 2021 r. doszło do spotkania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna z marszałkiem województwa mazowieckiego, gdzie szczegółowo omawiano ten temat. Niezależnie od powyższego burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna wystąpił z wnioskiem w formie pisemnej we wrześniu 2021 roku do marszałka o zarezerwowanie środków finansowych w budżecie województwa mazowieckiego na ponowne rozpoczęcie prac projektowych obwodnicy Konstancina-Jeziorny w ciągu drogi nr 724. 17 stycznia bieżącego roku doszło ponownie do spotkania z marszałkiem w tym temacie. Marszałek zobowiązał się w czasie tego spotkania do powołania roboczego zespołu składającego się z przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, gminy Konstancin-Jeziorna i gminy Góra Kalwaria, którego celem będzie zaproponowanie nowego przebiegu obwodnicy Konstancina-Jeziorny w ciągu drogi nr 724.
 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Ul. Wierzbnowska – osiedle Klimaty Konstancina

Dzień dobry, chciałabym zaprosić burmistrza na wizję lokalną na osiedle Klimaty Konstancina, gdyż prawdopodobnie nie widział Pan tutaj panujących warunków. Droga gruntowa została zniszczona przez ciężki sprzęt dojeżdżający na budowy, a planów na budowę czy naprawę tejże drogi brak. Czy naprawdę można tak bezkarnie niszczyć własność gminy?

Katarzyna Wójcik


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani zaproszenie informuję, że w przedmiocie utwardzenia odcinka drogi – sięgacza ul. Wierzbnowskiej, toczyły się rozmowy pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a deweloperem budującym osiedle „Klimaty Konstancina” w sprawie dofinansowania jej budowy. Niestety do chwili obecnej zobowiązania dewelopera nie zostały wykonane, a rozmowy zostały zawieszone. Przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte w planie zadań gminy w bieżącym roku. 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Niebezpieczna ul. Borowa

Od kilku lat jesteśmy mieszkańcami ul. Wczasowej, nasze dzieci codziennie korzystają z przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Borową. Jest tam bardzo niebezpiecznie. Przejście jest nieoświetlone, źle oznakowane, prawie nikt nie przestrzega tam ograniczenia prędkości, samochody pędzą od strony Ogrodu Botanicznego i ul. Warszawskiej. W dniu dzisiejszym mojego syna potrącił samochód na tych właśnie pasach (nic mu się nie stało, ale mało brakowało). Wcześniej również zdarzały się niebezpieczne sytuacje (jeden samochód staje, od strony przeciwnej nie zatrzymuje się na pasach). Czy jest szansa na zrobienie na ul. Borowej świateł, „hopek” lub chociaż doświetlenia przejścia dla pieszych?

Mikołaj Epsztein


Odpowiedź

Dziękuję za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób pieszych w okolicy ulic Borowej i Wczasowej. Pracownicy Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dokonają wizji lokalnej tego rejonu, i w zależności od oceny sytuacji podejmą odpowiednie działania dotyczące zmiany stałej organizacji ruch w tym obszarze.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 
Polityka senioralna w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 202125

Rada Miasta przyjęła swoją uchwałą dokument strategiczny: „Polityka senioralna w gminie Konstancin Jeziorna w latach 2021–25”. Proszę o odpowiedź jak zarząd gminy ma zamiar na bieżąco realizować założenia tego dokumentu, skoro w budżecie na rok 2022 nie przewiduje się środków na ten cel kierowanych bezpośrednio do tej grupy wiekowej czyli seniorów Konstancina.

Sławomir Kamecki


Odpowiedź

Odpowiadając na pytanie zadane drogą elektroniczną dotyczące polityki senioralnej w gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2021–2025 uprzejmie informuję, że w budżecie gminy na rok 2022 są przewidziane środki finansowe na realizowanie celów określonych w dokumencie.

Regulacje prawne dotyczące opracowania, sporządzania i uchwalenia budżetu gminy określa ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami ww. ustawy wydatki budżetowe określone są w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, nie ma możliwości by „przypisać” określone pieniądze wybranej grupie społecznej np. seniorom. Zatem, wymienione cztery cele strategiczne w polityce senioralnej, jako priorytetowe na najbliższe lata, poprzez podjęcie konkretnych zadań są realizowane zarówno poprzez Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstanciński Dom Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i w poszczególnych budżetach znajdują się środki finansowe w zależności od obszaru merytorycznego. 

Obecnie trwają prace nad utworzeniem Klubu Senior+, w ramach pozyskanych na ten cel środków, także analizujemy możliwość wybudowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. Równolegle trwa dofinansowanie do wymiany pieców węglowych (także dla seniorów), stworzono usługę wytchnieniową dla rodzin opiekujących się osobami starszymi, kontynuowany jest system „opaski życia”, a także zajęcia i wydarzenia w zakresie kultury i sportu. To tylko kilka przykładów działań podejmowanych na rzecz seniorów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Czujnik jakości powietrza w Kępie Okrzewskiej

Dla kogo i po co został założony czujnik jakości powietrza w Kępie Okrzewskiej 27, bo chyba nie dla Okrzeszyna? To jakiś żart. Czekamy na czujnik w Okrzeszynie.

Beata Krysiak


Odpowiedź

Odpowiadając na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że lokalizacja czujników jakości powietrza na terenie gminy Konstancin-Jeziorna była konsultowana z komisją antysmogową. Jednocześnie informuję, iż czujniki były umieszczane na budynkach będących własnością gminy.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Czystość skałki wspinaczkowej przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie

Dlaczego otoczenie skałki u zbiegu ul. Mirkowskiej i ul. Bielawskiej, miejsce schadzek młodzieży, nie jest czyszczone, choćby raz na kilka miesiące? Szkło pobite u podnóża skałki stanowi realne niebezpieczeństwo dla wspinających się dzieci, a zalega tu od kilku miesięcy. Kiedy wokół ławek. Przyjeżdżamy tu systematycznie od wielu lat z sąsiedniej gminy na zabawę. Dziś zabrałem starszą matkę z Hiszpanii i było mi wstyd. Zapytałem, czy u nich w Katalonii jest tak brudno w miejscach publicznych, powiedziała, że raczej nie, że po imprezie się zdarza, ale służby na bieżąco czyszczą. Chyba nie dotyczy to tego skweru, a szkoda. Jeśli młodzież brudzi, wbić trzeba tabliczkę „nie śmieć”.

Albert Niedzielski-Soley


Odpowiedź

Odpowiadając na pytanie informuję, że za porządek, czystość i tworzenie bezpiecznych warunków na placu zabaw, urządzeniach sportowych przy ul. Bielawskiej odpowiada Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Pana uwagi przekazałem do pani Jolancie Urbańskiej, dyrektorce GOSiR-u celem realizacji.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna


Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji monitoruje, zgodnie z kompetencją, stan porządku i bezpieczeństwa obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszej gminie. W ramach codziennych zadań pracownicy dokonują w godzinach porannych, wizytacji obiektów sportowych na terenie Konstancina-Jeziorny, w tym również skateparku przy ul. Bielawskiej. Obiekt ten z uwagi na jego położenie (bliskość szkoły, otwarty teren) oraz ilość osób, które z niego korzystają znajduje się pod naszym szczególnym nadzorem. Porządkowanie tego obiektu odbywa się na bieżąco, codziennie. Stan techniczny urządzeń jest stale monitorowany, a wszelkie naprawy i konserwacje odbywają się regularnie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że skatepark z uwagi na jego oddalenie od budynków mieszkalnych nie zawsze jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Na obiekcie istnieje regulamin i tablica informująca m.in. o zakazie wyrzucania śmieci i spożywaniu alkoholu. Niestety, szczególnie w okresie letnim oraz w godzinach wieczornych na terenie skateparku przebywają liczne grupy młodzieży, które nie zawsze przestrzegają regulaminu. Prawie codziennie pracownicy usuwają duże ilości potłuczonego szkła, butelek, puszek po piwie, niedopałków papierosów, a także odchodów zwierzęcych. Nie mamy wpływu na zachowanie osób korzystających z obiektów, stąd też zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby informowali właściwe służby o wszelkich nieprawidłowościach. Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby teren skateparku był schludny i bezpieczny, aby mieszkańcy aktywnie i przyjemnie spędzali czas.

Z poważaniem
Jolanta Urbańska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Kanalizacja i wodociąg w Kierszku

Dzień dobry,
proszę o informację kiedy zostanie wykonana kanalizacja dla Kierszka, biegnąca w ul. Działkowej, na odcinku od torów do ul. Olechowskiej. W 2020 r. zostało wykonane przejście od ul. Głowackiego do torów i wg informacji Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy kolejny odcinek był planowany na rok 2021.

Pozdrawiam
Piotr Cierlik


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że obecnie Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie może podać konkretnej daty wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Działkowej w sołectwie Kierszek. Najprawdopodobniej inwestycja będzie realizowana w trakcie planowanej kompleksowej rozbudowy wspomnianej ulicy, która jest planowana we współpracy z gminą Piaseczno. W tej sprawie samorządy gmin Konstancin-Jeziorna i Piaseczno podpisały stosowne porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Przebudowa ul. Bielawskiej – od ul. Mirkowskiej do ul. Warszawskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie przebudowana ul. Bielawska – od ul. Mirkowskiej do ul. Warszawskiej? Kiedy pojawi się przy tej ulicy wydzielona, bezpieczna ścieżka rowerowa prowadząca do szkół, boiska, skweru sportów miejskich?  Kiedy krzywe płyty chodnikowe, na których można sobie połamać zęby zostaną wymienione na równy i bezpieczny chodnik dla naszych dzieci i seniorów? Kiedy wyeksploatowane i nieefektywne oświetlenie uliczne zostanie wymienione na efektywniejsze i oszczędniejsze? Czy jest również szansa przy okazji na wymianę okropnej stacji energetycznej na rogu ulic Bielawskiej i Świetlicowej? Kiedy w końcu pojawi się ciągłość chodnika dla pieszych po stronie wschodniej od ul. Paproci do parkingu przy skwerze sportów miejskich. Taki stan jest od lat. Ludzie chodzą z narażeniem życia ulicą lub krawężnikiem. Prowadzi tędy ciąg pieszo-rowerowy do Mirkowa.

Ulica Bielawska to bardzo ważna ulica gminna. O ile moim zdaniem nie najważniejsza biorąc pod uwagę: liczbę mieszkańców w tej okolicy, ruch mieszkańców (samochodowy, pieszy, rowerowy). Natężenie jest największe z ulic gminnych: szkoły, przedszkole (państwowe i prywatne), boisko, liczne linie autobusowe poruszające się na tym odcinku i położenie ulicy.

Moim zdaniem Szanowny Pan Burmistrz przez ostatnie lata zapomniał o tej ulicy i o licznych mieszkańcach, którzy przy niej mieszkają i żyją na co dzień. Został wykonany jedynie remont nawierzchni, który został zrobiony skandalicznie, a usterki pojawiły się 2–4 tygodnie po remoncie, m.in. zapadnięte studzienki.

Szanowny Pan Burmistrz piastuje swój urząd od ponad 10–11 lat, a wcześniej był przewodniczącym Rady Miejskiej. To mnóstwo czasu na konkretne działania. Takich nie było i nie ma. Moim skromnym zdaniem mieszkańcy okolicy Bielawskiej nie mogą powiedzieć, że te lata to był „zrównoważony rozwój”. To były stracone lata dla ul. Bielawskiej.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Białek


Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie dziękuję za zwrócenie uwagi na potrzeby mieszkańców mieszkających przy ul. Bielawskiej lub z niej korzystających. Zapewniam Pana, mając całościowy ogląd inwestycji w gminie, że rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jest zrównoważony.

W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy nie planuje kompleksowej przebudowy wspomnianej ulicy. Obecnie rozpoczęły się prace prowadzone na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej mające na celu uszczelnienie pewnego odcinka kolektora sanitarnego i wyregulowanie studzienek. Prace te będą kontynuowane także w następnych latach. W bieżącym roku planowana jest także częściowa wymiana chodnika, która będzie kontynuowana w 2022 r. Jeszcze w tym roku planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego.

Stacja energetyczna przy ul. Bielawskiej należy do PGE Jeziorna, a jej modernizacja czy przebudowa nie jest zadaniem własnym gminy. Za remont nawierzchni wykonawca nie otrzymał pełnego wynagrodzenia, a ulicę, ze względu na wzmożony ruch samochodowy na ul. Warszawskiej, trzeba było oddać do eksploatacji.

Na zlecenie gminy firma zewnętrzna opracował koncepcję ścieżek rowerowych i ich standardy dla całej gminy, które sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych będą planowane i budowane.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Priorytet płci w Urzędzie Stanu Cywilnego

Szanowny Panie Burmistrzu,

widzę, że Urząd Stanu Cywilnego w Konstancinie-Jeziornej jest w 100% sfeminizowany, a przecież np. wiele par stających na ślubnym kobiercu życzyłoby sobie, aby tak ważną dla nich uroczystość prowadził mężczyzna, ale w Pana urzędzie nie mają wyboru! Może do USC warto wprowadzić pierwiastek męski?

Marek Sierocki

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że w najbliższym czasie nie przewiduję naboru do Urzędu Stanu Cywilnego. Nabory pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna odbywają się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy, którego art. 18 § 1 mówi wprost, że: „pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Apteka całodobowa w Konstancinie-Jeziornie

Szanowny Panie Burmistrzu,

mam pytanie o możliwość funkcjonowania apteki całodobowej w Konstancinie-Jeziorni. Najbliższa taka apteka funkcjonuje w Piasecznie. Czy jest możliwość utworzenia, ewentualnie zachęcenia do stworzenia takiej jednostki w Konstancinie-Jeziornie (w centrum miasta). Z góry dziękuję za odpowiedz.

Pozdrawiam
Piotr Przybyłek

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że wcześniej podejmowałem już w tej sprawie rozpoznanie wśród właścicieli konstancińskich aptek. Niestety, nikt wówczas nie deklarował chęci funkcjonowania apteki przez całą dobę. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania apteki przez całą dobę należy do Starosty Piaseczyńskiego, który wskazał taką aptekę na terenie miasta Piaseczna.

Z poważaniem
Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Ulica Działkowa i jej przedłużenie do ul. Cyraneczki

Panie Burmistrzu,

chciałbym się zapytać o dwie sprawy związane ze starym problemem ul. Działkowej:

 1. Czy gmina w tej sprawie nie zamierza włączyć powiatu w negocjacje z gminą Piaseczno? Uważam, że droga ma znaczenie międzygminne, co sam pan burmistrz kilkukrotnie stwierdzał, zatem powiat powinien partycypować w modernizacji i uregulowaniu ruchu na tej drodze, a przynajmniej pomóc w negocjacji warunków.
   
 2. Czy gmina zamierza w krótkim czasie wybudować planowane połączenie ul. Działkowej z ul. Cyraneczki (droga bodaj o nr 10 KDL w MPZP, przy samych torach), co w prosty sposób odciążyłoby główną część ul. Działkowej, a dało dobre połączenie obu gmin i przejazd do ul. Puławskiej? Myślę, że to rozwiązanie jest najszybsze, najtańsze i godzi interesy mieszkańców Kierszka i Józefosławia. Na pewno pomogłoby zmniejszyć ruch na ul. Działkowej i to natychmiast!

Piotr Brodacki

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytania informuję, że:

 1. Ulica Działkowa jest drogą publiczną gminną w zarządzie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, przy granicy z gminą Piaseczno. Gmina Piaseczno jest szczególnie zainteresowana jej budową, ponieważ to mieszkańcy Józefosławia w zdecydowanej części z niej korzystają (kilkanaście tysięcy osób zamieszkujących Józefosław, gdy na terenie Kierszka w gminie Konstancin-Jeziorna zameldowanych jest tylko kilkadziesiąt osób). Pomiędzy gminami zawarte zostało porozumienie w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Działkowej.
   
 2. Projektowana droga 10 KDL nie ma bezpośredniego połączenia z innymi drogami, w tym z ul. Głowackiego. Obecnie połączenie takie realizowane jest przez ul. Działkową i jej przedłużenie – drogę 4 KL. Z tego powodu w pierwszej kolejności muszą być zrealizowane drogi – 3 KL (ul. Działkowa) i 4 KL.

Z poważaniem
Ryszard Machałek,
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna

Ekipy filmowe w Skolimowie

Szanowny Panie Burmistrzu,

proszę o wyjaśnienie dlaczego wydaje Pan pozwolenie na parkowanie samochodów ciężarowych i pracę generatorów spalinowych zespołom filmowym realizującym swoje projekty w Skolimowie, w okolicy ulic: Ceglanej, Ujejskiego i Wschodniej. Powoduje to niszczenie dróg nieprzystosowanych do takich obciążeń, zanieczyszczenie powietrza oraz jest wyjątkowo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ponieważ odbywa się to głównie w weekendy.

Z poważaniem
Ryszard Przybysz

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, jako zarządca dróg gminnych, może wyrazić zgodę na zajęcie pasa drogowego. Podmiot zajmujący pas drogowy, zgodnie z uchwałą nr 184/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zostaje obciążony opłatą, której wysokość uzależniona jest m.in. od wielkości terenu zajętego, rodzaju terenu oraz ilości dni, w których zajęcie terenu się odbywa. Ponadto obecność miejsc i obiektów stanowiących wizytówkę gminy Konstancin-Jeziorna w materiałach filmowych i reklamowych jest bezpłatną promocją gminy.

Z poważaniem
Ryszard Machałek,
zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna