Lista pytań i odpowiedzi (2024–2029) | Konstancin-Jeziorna

Lista pytań i odpowiedzi (2024–2029)

Zmiany w komunikacji związane z uruchomieniem tramwaju w Wilanowie

 

 • Czy wie Pan, że linia 251 nie będzie jeździła do/z Konstancina i w związku z tym nie będziemy mieli połączenia z Wilanowem? Co zamierza Pan z tym zrobić?
  Katarzyna Augustyniak
   
 • Dzień dobry! Co zamierza Pan zrobić z planem ZTM odnośnie zmiany kursowania linii 139 i 251 po uruchomieniu tramwaju do Wilanowa? 
  Katarzyna Woźniak

Odpowiedź

Szanowne Panie,
znane mi są propozycje Zarządu Transportu Miejskiego zmieniające układ linii komunikacji publicznej w całym obszarze południowej części Warszawy, mające również wpływ na połączenie Konstancina-Jeziorny z Wilanowem. Stoję na stanowisku, że sprawne połączenie z Wilanowem jest niezbędne. Podjąłem już rozmowy z dyrekcją ZTM w tej sprawie. 2 lipca r., w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyły się konsultacje z mieszkańcami w związku ze zmianami w komunikacji publicznej obejmującymi również Konstancin-Jeziorną. Namawiam Panią do złożenie wniosku na stronie: Zgłoś uwagę - Jaka komunikacja po otwarciu tramwaju do Wilanowa? - Konsultacje społeczne w Warszawie (um.warszawa.pl)
 

Z poważaniem
Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

Planowane inwestycje w Gminie Konstancin-Jeziorna

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
Jako przedstawiciel społeczności Turowic bardzo proszę o informację czy Da Się zrealizować

 • budowę kanalizacji na terenie wsi Turowice,
 • ścieżkę rowerowej łączącej Łyczyn z Konstancinem-Jeziorną,
 • dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, czy istnieją projekty o umożliwiające otrzymanie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w naszej Gminie?

Krystyna Wyszogrodzka


Odpowiedź

Szanowna Pani,

w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowice konieczne jest w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji projektowej, której Gmina obecnie nie posiada. Planowane jest zlecenie wykonania takiej dokumentacji, która będzie obejmowała m. in. miejscowość Turowice. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem decyzji, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. 

Jeśli chodzi o pas drogi łączącej Łyczyn z Konstancinem-Jeziorną, którym mogłaby przebiegać ścieżka rowerowa stanowi własność województwa mazowieckiego w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW), nie jest to zatem zadanie własne Gminy. W ciągu obecnej kadencji zamierzam przekonywać Zarząd Województwa Mazowieckiego do budowy tego odcinka drogi rowerowej.
W Gminie na chwilę obecna nie istnieją projekty umożliwiające otrzymanie dofinansowania z budżetu Gminy do instalacji fotowoltaicznych, realizowanych przez mieszkańców. Dofinansowanie prywatnych instalacji fotowoltaicznych jest możliwe w ramach ogólnodostępnych, ogólnopolskich programów wsparcia osób indywidualnych. Gmina będzie realizować budowę instalacji fotowoltaicznych na swoich budynkach.

Z poważaniem
Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Rozdział państwa od kościoła

Szanowny Panie Burmistrzu,

w jaki sposób Pan jako przedstawiciel władzy wykonawczej oraz jednocześnie organ prowadzący zamierza dopilnować przestrzegania prawa (wynikającego wprost z konstytucji) w zakresie świeckiego Państwa? Aktualnie np. strona internetowa szkoły nr. 4 bardziej przypomina gazetkę parafialna niż stronę publicznej szkoły. Szkoła otwarcie i bez pardonu promuje tylko jedną religię wręcz ją narzucając.

Przemysław Lis


Odpowiedź

Dzień dobry.
w odpowiedzi na Pana e-maila w kwestii rozdziału Państwa od kościoła, informuję iż stosując się do zapisów art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz z art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 265) zamierzam eliminować wszelkie formy nietolerancji i dyskryminacji z jakichkolwiek powodów w tym powodów religijnych, etnicznych lub przekonań, umacniać warunki do czynnego i równoprawnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i społecznym bez względu na ich stosunek do wyznania.

Odnosząc się do przytoczonego przez Pana przykładu dotyczącego strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, która według Pana przypomina „gazetkę parafialną”, mając na uwadze zawarte tam treści nie podzielam Pana opinii. Po zapoznaniu się z ww. stroną, jedyną umieszczoną informacją wiążącą się z tematem religii, jest zapraszanie skierowane do wszystkich chętnych uczniów na Wakacyjny Obóz Chrześcijański w Grywałdzie.

Z poważaniem
Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna
 

Inwestycje drogowe – ul. Bukowa

Panie Burmistrzu,
Kiedy możemy spodziewać się wybudowania drogi – ul. Bukowa. To po czym obecnie chodzimy i jeździmy to jest koszmar. W lecie tony pyłu w powietrzu, jesienią i wiosną tony błota, dziury i kałuże. Nie wspominając o tym że kruszywo wysypane na drogę barwi wodę opadową na czerwono po każdym deszczu. Mieszka tu już wiele rodzin. To nie jest problem jednej osoby. Ulicą chodzą matki z dziećmi, starsze dzieci chodzą do szkoły, ale tu nawet zwykły spacer z psem stanowi problem.
W lecie nie wygląda to już tak źle, bo mierzymy się tylko z pyłem, ale może to jest właśnie moment na działanie?
Wiemy, że jest budżet na projekt tej drogi, ale jaki jest plan działania? Kiedy powstanie? 

Tomasz Myszka 


Odpowiedź

Szanowny Panie,

w celu wybudowania ulicy Bukowej konieczne jest w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji projektowej. W budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024 przewidziano środki na realizację tej dokumentacji. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem decyzji, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, co nastąpi nie wcześniej niż w roku 2025.
 

Z poważaniem
Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Bezpieczeństwo w gminie

Szanowni Państwo,

na terenie Konstancina mają miejsce regularne ataki w godzinach nocnych polskich grup faszystów, w których biorą udział opłaceni mieszkańcy, nieznajomi przyjezdni oraz pracownice różnych państwowych instytucji, mający pracę z naszych podatków. Kiedy skończą się owe grupowe szturmy i ataki faszystów? Ludzie ci nie dają ludziom prawa do spokojnego życia bez ingerencji skrajnie niskiego poziomu działań tych przestępców.

Liczymy na rozwój miasta jednakże bez udziału tych zorganizowanych przestępców, którzy są świadectwem marginesu społecznego, który jest zagubiony i szuka swojego miejsca na świecie, nie dając ludziom spokoju. Nocnymi wulgarnymi, natarczywymi szeptami i radiami, telefonami faszystów. Wyjątkowość naszej miejscowości skłania do szczególnej troski o usuwanie przyczyn, czyli osób które owe ataki robią.

Ania Rachoń


Odpowiedź

Szanowna Pani
w nawiązaniu do treści e-maila zatytułowanego „ataki faszystów w Konstancinie” pragnę podkreślić, że w pełni podzielam Pani stanowisko, że „Liczymy na rozwój miasta jednakże bez udziału zorganizowanych przestępców, którzy są świadectwem marginesu społecznego, który jest zagubiony i szuka swojego miejsca na świecie nie dając ludziom spokoju.” Z uwagi na fakt, że będąc mieszkańcem Konstancina, osobiście nie spotkałem się z opisanymi przez Panią incydentami dokonałem rozpoznania stanu faktycznego i zagrożenia w ramach współpracy z miejscowymi służbami porządkowymi. Z uzyskanych danych wynika, że jedno zdarzenie o znamionach czynu zabronionego (brak tolerancji wobec osób LGBT) w miesiącu maju 2022 roku odnotowała Policja, zaś miejscowa Straż Miejska nie odnotowała żadnych zgłoszeń dotyczących opisanych incydentów. Pani również w swoim e-mailu nie przytoczyła przykładów zdarzeń, które można by zakwalifikować jako antysemickie czy ksenofobiczne. Przemilczanie sygnalizowanych przez Panią nieakceptowalnych społecznie zachowań nie powinno mieć miejsca i każdy tego typu czyn winien być zgłoszony do Policji lub prokuratury, jako organu ścigania, właściwego do prowadzenia postępowań w sprawach z art. 119, 256 czy 257 Kodeksu Karnego. 

Nadmieniam, że zgłaszający nie musi być być poszkodowanym, czy bezpośrednią ofiarą bezprawnych zachowań, o których mowa w przytoczonych wyżej przepisach Kodeksu Karnego, gdyż zgodnie z art. 304 §1 Kodeksu postępowania karnego „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.” Poinformowanie organów ścigania o popełnionym przestępstwie jest nie tylko naszym prawem, ale wręcz obywatelskim obowiązkiem. Gdy na ulicach, w placówkach handlowych, gastronomicznych, ośrodkach kultury, a nawet w mediach, jesteśmy świadkami zachowań, które naruszają nasze poczucie przyzwoitości, wzburzają nas, lub po prostu są niestosowne, nawet gdy nie jesteśmy pewni czy zostało popełnione przestępstwo, winniśmy reagować, poprzez złożenie zawiadomienia, a w takich przypadkach Policja i prokurator mają obowiązek przyjąć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa! 

Tak więc, gdy byliśmy świadkami lub ofiarami konkretnych działań, które w naszym odczuciu łamały jeden z wyżej opisanych przepisów, mamy co najmniej dwie możliwości. Możemy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ustnie, bądź pisemnie. Jeśli zdecydujemy się zrobić to pisemnie, powinniśmy opisać całe zdarzenie i wysłać pismo do prokuratury w formie zawiadomienia. Nie akceptowalne społecznie incydenty o charakterze faszystowskim tj. znieważania, groźby bezprawne lub akty przemocy wobec osoby lub grupy osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej czy bezwyznaniowej podlegają karze pozbawienia wolności do trzech, a nawet do pięciu lat. Podobnie jak publiczne nawoływanie do popełnienia ww. czynu zabronionego lub propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, albo nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, czy wyznaniowych.

Jeśli była Pani świadkiem, czy wręcz pokrzywdzoną takich bezprawnych zachowań apeluję o niezwłoczne złożenie zawiadomienia do organów ścigania. Milczenie i brak reakcji pogłębia przekonanie u potencjalnych sprawców tych czynów o bezkarności, czy przyzwoleniu społecznym i potęguje zarówno zagrożenia, jak i nasilanie się podobnych incydentów.  

Z wyrazami szacunku
Stanisław Grudzień, Komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie