Regulamin subskrypcji Newslettera Gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Regulamin subskrypcji Newslettera Gminy Konstancin-Jeziorna

 1. Wydawcą Newslettera Gminy Konstancin-Jeziorna (dalej: newsletter) jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Newsletter jest wysyłany przez podmiot działający na zlecenie gminy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty e-mail, który potwierdzi chęć otrzymywania newslettera.
 4. Newsletter zawiera między innymi aktualności i informacje z gminy Konstancin-Jeziorna.
 5. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera następuje poprzez rejestrację polegającą na wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl oraz zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.
 6. Przesłanie przez użytkownika adresu e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w regulaminie.
 7. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem newslettera.
 8. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w newsletterze, obecnego w stopce każdej wiadomości.
 9. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi newslettera. W przypadku dokonania zmiany regulaminu gmina poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 484 23 10, e-mail: kancelariaatkonstancinjeziorna [dot] pl, ePUAP:/4576mqsekc/SkrytkaESP. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iodatkonstancinjeziorna [dot] pl

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wyłącznie w celu wysyłania elektronicznego newslettera.
 2. będą udostępnione podmiotowi, któremu Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot uprawniony do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. będą przechowywane aż do rezygnacji z newslettera;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądana: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ww. uprawnienia podlegają ograniczeniom wynikającym z zapisów RODO oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie informacji w formie newslettera.