Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych | Konstancin-Jeziorna

Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych

13 sierpnia 2012 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z miastem stołecznym Warszawa porozumienie partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”. Projekt był odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

Projekt miał na celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. Ponadto celem projektu było pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług publicznych w pięciu kategoriach usług: edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych. Ważnym elementem projektu było wzmocnienie udziału mieszkańców – czyli odbiorców usług – w procesie diagnozowania jakości i dostępności usług publicznych oraz określenia standardów i planowania rozwoju tych usług. Mieszkańcy włączani są w planowanie rozwoju usług publicznych również na kolejnych etapach, podczas tworzenia założeń do strategii oraz w trakcie szerokich konsultacji społecznych wstępnych projektów strategii.

Efektem projektu jest (obok wypracowanych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic Warszawy i gmin partnerskich) uniwersalny model diagnozowania potrzeb i planowania rozwoju usług publicznych, który może być wykorzystany przez inne samorządy w Polsce.

W ramach projektu miały miejsce następujące działania:

  • szkolenie dla urzędników odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów strategicznych – szkolenia „Planowanie strategiczne na szczeblu dzielnicy/gminy – partycypacyjne tworzenie dokumentów strategicznych”;
  • analiza podobnych narzędzi służących recenzowaniu usług publicznych oraz diagnozowaniu potrzeb społecznych, które wykorzystywane są w innych miastach w Polsce i za granicą;
  • analiza tzw. danych zastanych dotyczących świadczonych usług publicznych w dzielnicach Warszawy i gminach partnerskich w projekcie – szczegółowa analiza danych statystycznych m.in. z dzielnicowych i gminnych domów kultury, bibliotek, szkół itp.;
  • badanie satysfakcji mieszkańców korzystających z usług publicznych;
  • partycypacyjne stworzenie założeń do strategii rozwoju usług publicznych w poszczególnych dzielnicach Warszawy i gminach ościennych;
  • przygotowanie wstępnej wersji strategii rozwoju usług publicznych w wybranym obszarze w każdej dzielnicy Warszawy i czterech gminach partnerskich;
  • konsultacje społeczne wstępnych wersji strategii rozwoju usług publicznych, a następnie opracowanie, przyjęcie i upublicznienie ostatecznych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic i czterech gmin partnerskich.
  • przygotowanie poradnika dla samorządów dotyczącego partycypacyjnego diagnozowania potrzeb, recenzowania usług publicznych oraz planowania ich rozwoju.

logo