20 grudnia ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej | Konstancin-Jeziorna

20 grudnia ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej

06-12-2023

Znamy już porządek obrad 63. i zarazem ostatniej już w tym roku sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, która odbędzie się 20 grudnia (środa). Początek posiedzenia o godz. 10.00. Radni rozpatrzą 17 projektów uchwał. Będą one dotyczyć m.in. budżetu na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2030.

Sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zwołano na 20 grudnia, znalazło się 27 punktów.

Co na posiedzeniu?

Podczas środowej sesji, radni miejscy będą głosować nad projektami uchwał w sprawach m.in. przyszłorocznego budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2030, utworzenia Klubu ,,Senior +” przy ul. Jana Sobieskiego 13 czy przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Poniżej szczegółowy porządek.

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 58.,59., 60. i 61. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024:
  1)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2)    odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
  3)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5)    głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2030.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczalni, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2024 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2024.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 649/8/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 650/8/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu ,,Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania przy ul. Jana Sobieskiego 13.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 333/2 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Lawendowa”.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek w gminie Konstancin- Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 29/3 z obrębu 0013 Kierszek.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu ,,Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego” nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69 z obrębu 01-24 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną związaną z elektromobilnością, na okres 10 lat.
 26. Korespondencja.
 27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w internecie (esesja.tv). Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne na: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej/63. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Autor
Natalia Poncyljusz
Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 63. sesji Rady Miejskiej 120.88 KB

Najnowsze aktualności

 • Elektryk naprawiający latarnię uliczną na wysokości.

  Trwa konserwacja gminnego oświetlenia ulicznego

  Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna prowadzone są prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego. W związku z tym lampy mogą być czasowo włączane także przed zmrokiem. Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 • Dokumenty firmowe i pieniądze

  Koniec świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z…

  Koniec wsparcia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie tylko do końca lipca i wypłacane wyłącznie za okres do 30 czerwca br.