Prezentujemy raport o stanie gminy za rok 2021 | Konstancin-Jeziorna

Prezentujemy raport o stanie gminy za rok 2021

31-05-2022

Raport o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok jest już gotowy. W poniedziałek (30 maja) burmistrz Kazimierz Jańczuk przekazał go Radzie Miejskiej. Debata nad dokumentem odbędzie się na sesji absolutoryjnej, która planowana jest na 22 czerwca.

Coroczny raport o stanie gminy to efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, które zostały wprowadzone w 2018 r. Ten dla gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 r. jest już gotowy i w poniedziałek (30 maja) został przekazany Radzie Miejskiej. 

Najnowszy raport

Raport jest kompleksową prezentacją pozwalającą na ocenę wszystkich aspektów działalności gminy. Obiektywnie ukazuje jej miejsce na tle osiągnięć innych, porównywalnych 76 samorządów w Polsce. Znajdziemy w nim podsumowanie ubiegłorocznej działalności burmistrza, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy różnych programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu partycypacyjnego czy innych działań na rzecz mieszkańców. – Miniony rok, na tle lat poprzednich, był wyjątkowy – pisze w słowie wstępnym do raportu Kazimierz Jańczuk. – Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wielu obszarach życia gminy wymuszając ograniczenia w funkcjonowaniu m.in. szkół, przedszkoli, służby zdrowia i urzędów, co miało również wpływ na realizację ustanowionych przez radę zadań. Z perspektywy czasu ocenić należy, że w tych szczególnych okolicznościach służby samorządowe naszej gminy zdały egzamin.

W liczącym 139 stron raporcie ujęte zostały także informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak m.in.: edukacja, inwestycje, infrastruktura i gospodarka komunalna, edukacja, sprawy społeczne oraz zdrowie. 

Debata o raporcie

Raport ma charakter publiczny i zostanie zaprezentowany na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, którą zaplanowano na 22 czerwca (środa) o godz. 10.00. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec może wziąć udział w debacie nad raportem. Jest jednak jeden warunek –  do przewodniczącej RM należy złożyć zgłoszenie (druk do pobrania poniżej), poparte podpisami co najmniej 50 osób. Musi ono wpłynąć najpóźniej do 21 czerwca, czyli dnia poprzedzającego datę sesji, na której raport będzie omawiany.

Tu znajdziesz raport

Raport o stanie gminy za 2021 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Urząd Miasta i Gmina/Raporty o stanie gminy. Można go także pobrać z naszej strony (poniżej). Interaktywną wersją dokumentu znajdziemy na stronie: konstancinjeziorna-2021.curulis.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.