Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | Konstancin-Jeziorna

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

23-01-2023

Gmina Konstancin-Jeziorna ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych i uprawnionych podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje na działania w zakresie m.in. wspierania i upowszechniania aktywności fizycznej, turystyki, ekologii czy ratownictwa. Oferty należy składać do 17 lutego 2023 r. (do godz. 13.00).

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, i ma formę wsparcia realizacji zadań w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • integracji społecznej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony środowiska.

Aż 23 zadań

Dofinansowanie, w tym roku do podziału jest 131,7 tys. zł, można pozyskać na organizację:

 1. turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych;
 2. zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z niepełnosprawnościami;
 3. przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w sołectwach;
 4. międzynarodowego współzawodnictwa sportowego pomiędzy miastami partnerskimi Konstancina-Jeziorny; 
 5. wydarzenia promującego zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną;
 6. imprez regionalnych i ogólnopolskich o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym;
 7. przedsięwzięć obejmujących działania edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 8. przedsięwzięć obejmujących działania edukacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze oraz bezpiecznego przebywania nad wodą;
 9. jednodniowych wycieczek, rajdów pieszych, rowerowych, gier miejskich;
 10. wydarzenia promującego turystykę pieszą i rowerową na obszarach o dużej wartości przyrodniczej;
 11. wycieczek z przewodnikiem, obejmujących zwiedzanie zabytków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 12. projektów obejmujących różne przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjno-kulturalne w formie – warsztatów, wystaw, widowisk, itp.;
 13. przedsięwzięć promujących wiedzę o osobach zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki związanych z gminą Konstancin-Jeziorna;
 14. przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa;
 15. przedsięwzięć kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe;
 16. spotkania popularyzujące wiedzę o z zakresu historii ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu;
 17. dla dzieci i młodzieży przedsięwzięć edukacyjnych związanych z popularyzacją historii Polski w formie – konkursów, prelekcji, wykładów, lekcji muzealnych, gier terenowych itp.;
 18. opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz działania integracyjne środowisk kombatanckich w gminie Konstancin-Jeziorna;
 19. wydarzenia  promującego działania na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do jego zmian;
 20. szkoleń, warsztatów i wystaw kształtujących świadomość ekologiczną w zakresie ochrony wody, powietrza, selektywnej zbiórki odpadów i alternatywnych źródeł energii;
 21. przedsięwzięć mających na celu wspieranie różnorodności biologicznej i ochronę przyrody;
 22. spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 23. wydarzeń, spotkań społeczno-kulturalnych poruszających zagadnienia różnorodności i równego traktowania.

Łącznie to aż 23 działania skierowane do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Pełen katalog zadań, wraz z wysokością środków przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji, dostępny jest w ogłoszeniu poniżej.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – do pobrania poniżej, należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r. (do godz. 13.00). Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (pok. nr 4, nr tel. 22 484 24 46).

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio