Termin i porządek 55. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Termin i porządek 55. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

18-04-2023

W środę (26 kwietnia) odbędzie się 55. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Znany jest już szczegółowy porządek obrad. Radni rozpatrzą około siedemnastu projektów uchwał, w tym dotyczących m.in. zmian budżetowych czy wyrażenia zgody na sprzedaż gminnych nieruchomości. Początek posiedzenia tradycyjnie o godz. 10.00.

55. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zaplanowano na środę (26 kwietnia), znalazło się 26 punktów.

Co na posiedzeniu?

Radni zajmą się projektami uchwał w sprawach m.in. zmian uchwały budżetowej na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w samorządowych szkołach i przedszkolach czy przyjęcia sprawozdań z realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny za rok 2022. Wystąpienia mieszkańców zaplanowano około godz. 14.00.
 

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 605/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – na rok 2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna za lata 2021–2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha z obrębu 03-23.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Władysława Broniewskiego 16, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2 o powierzchni 0,3692 ha z obrębu 03-02.
 14. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie sprzedaży udziału w działce o numerze ewidencyjnym 29 i powierzchni 0,2725 ha z obrębu 03-02 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie sprzedaży części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej obecnie działkę o numerze ewidencyjnym 30 z obrębu 03-17.
 16. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie nabycia do zasobu komunalnego części działki o numerze ewidencyjnym 34 z obrębu 0021 Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 25/8 z obrębu 0004 Czarnów.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy A uzdrowiska i terenów przyległych (etap pierwszy), dla działek o nr ew. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Wystąpienia mieszkańców (około godz. 14.00).
 22. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 23. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 24. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 25. Korespondencja.
 26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, również najbliższe transmitowane będzie na żywo w internecie na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek
Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 55. sesji Rady Miejskiej 114.46 KB

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencję.

  Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców – konferencja

  W środę (27 września) w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55) odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną założenia nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”.
 • Samochód na drodze, a za nim na rowerach ludzie w żółtych odblaskowych kamizelkach.

  Jesienny przejazd rowerowy ulicami Konstancina-Jeziorny

  W sobotę (23 września) ulicami Konstancina-Jeziorny przejedzie jesienna masa krytyczna. Start o godz. 18.00 sprzed Urzędu Miasta i Gminy (od strony ul. Kolejowej). Manifestacja rowerzystów może spowodować czasowe utrudnienia w ruchu.