W środę sesja budżetowa Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

W środę sesja budżetowa Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

20-12-2023

To będzie jedna z najważniejszych sesji w roku. W środę (20 grudnia) radni miejscy przegłosują budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie. Początek tradycyjnie o godz. 10.00.

W środę (20 grudnia) o godz. 10.00 w ratuszu rozpocznie się 63. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Choć w porządku obrad jest blisko 20 projektów uchwał, najważniejszy jest jeden – ten dotyczący budżetu gminy na 2024 rok. Ponadto rajcy zadecydują o utworzeniu kolejnego Klubu Senior+, tym razem na osiedlu Grapa, oraz o przyjęciu nowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oto szczegółowy porządek 63. sesji RM:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 58.,59., 60. i 61. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2. odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2030.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczalni, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2024 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2024.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 649/8/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 650/8/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Warszawskiej 2030+.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ oraz zasad jego funkcjonowania przy ul. Jana Sobieskiego 13.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 333/2 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy Lawendowa.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 29/3 z obrębu 0013 Kierszek.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69 z obrębu 01-24 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną związaną z elektromobilnością, na okres 10 lat.
 26. Korespondencja.
 27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja, podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, będzie transmitowana na żywo w internecie, na stronie: esesja.tv. Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.konstancinjeziorna.pl) w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • plakat Budżet Obywatelski Mazowsza

  Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2025

  Do 23 czerwca 2024 r. trwa głosowanie w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. O głosy mieszkańców województwa walczy aż 288 projektów. Są wśród nich zadania, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Zachęcamy do popierania lokalnych inicjatyw.
 • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

  Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

  Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.