Wolontariusz Roku 2022: Zgłoszenia kandydatów do 12 maja | Konstancin-Jeziorna

Wolontariusz Roku 2022: Zgłoszenia kandydatów do 12 maja

08-05-2023

To już ostatni moment, by zgłosić kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2022 Gminy Konstancin-Jeziorna”. Wnioski będą przyjmowane do najbliższego piątku (12 maja). Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: działalność społeczna, kultura oraz sport i rekreacja.

Tytuł „Wolontariusz Roku 2022 Gminy Konstancin-Jeziorna” jest uhonorowaniem dobroczynnej, społecznej działalności osób lub organizacji pozarządowych, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Kandydaci

Tytuł przyznawany jest osobom lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz:

 • innych osób – społeczności lokalnej;
 • organizacji w zakresie ich działalności pożytku publicznego;
 • organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
 • wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna;
 • zwierząt i ochrony środowiska.

Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne oraz osoby prawne – w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty prowadzące działania na zasadzie pracy wolontaryjnej – które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia

Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: działalność społeczna, kultura oraz sport i rekreacja. Uprawnionymi do tego są:

 • osoby indywidualne, mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna;
 • placówki oświatowe oraz instytucje działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty;
 • przedsiębiorstwa i firmy.

Wnioski zweryfikuje kapituła konkursowa powołana przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy. W jej skład weszli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Rady Miejskiej, Konstancińskiego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wolontariusze roku 2021. Przy ocenie pod uwagę będą brane m.in. okres i zakres prowadzenia działalności społecznej kandydata, jego zaangażowanie, partnerstwo w podejmowanych działaniach, a także społeczna aktywność w środowisku lokalnym. Uwaga! Ocenie podlegać będą tylko kompletne i podpisane zgłoszenia, wraz z pisemną zgodą osoby nominowanej.

Przyjmowanie wniosków

Zgłoszenia, na formularzu dostępnym poniżej, będą przyjmowane do 12 maja 2023 r. w formie:

 • elektronicznej – skan formularza i załączników należy przesłać na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl;
 • papierowej – dostarczając do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (poniedziałki w godz. 9.00–17.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00) lub przesyłając listownie na adres urzędu, z dopiskiem na kopercie: „Wolontariusz Roku 2022”.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania tytułu można znaleźć w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Wyniki w maju

Nazwiska wolontariuszy roku 2022 poznamy pod koniec maja. Tytuły zostaną wręczone podczas sesji Rady Miejskiej. W ubiegłym roku statuetkę dębu konstancińskiego odebrali społecznicy Bożena Wierzbicka i Witold Biernacki oraz Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Uroczysko Konstancin.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Grafika zapraszająca na szkolenia.

  Rusza cykl szkoleń dla seniorów i opiekunów osób starszych

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie rozpoczyna cykl szkoleń dla i opiekunów osób starszych w ramach „Konstancin Cafe”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek (16 lipca) w dawnym ośrodku rehabilitacji reumatologicznej w Konstancinie-Jeziornie.
 • wizualizacja osiedla budynków mieszkalnych, w planie bawiące się dzieci

  Wniosek o ustalenie lokalizacji przy ul. Mirkowskiej –…

  Firma Arche wycofała wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w trybie specustawy mieszkaniowej. Chodziło o budowę 4 budynków mieszkalnych oraz wielopoziomowego garażu.