Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej | Konstancin-Jeziorna

Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej

16-03-2022

Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie w swojej okolicy? Złóż do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wniosek o jego wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór projektów trwa do 1 kwietnia. W tym roku do rozdysponowania jest 50 tys. zł.

Inicjatywa lokalna stanowi jedną z form współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami. Jej celem jest wspólna realizacja zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na przedsięwzięcie, które jest istotne dla ich okolicy, mogą złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna o jego finansowe wsparcie.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., które mają siedzibę na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

W ramach inicjatywy lokalnej można złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania w następującym zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji
  i sieci wodociągowej, stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.
   

Jak poprawnie przygotować wniosek?

Rozpoczynając pracę przy opracowywaniu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wnioskodawca powinien określić cel jaki chce osiągnąć poprzez zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia. Powinien również odpowiedzieć na następujące pytania:

 • dlaczego planowane przedsięwzięcie jest ważne dla społeczności lokalnej;
 • jakie korzyści dla społeczności lokalnej przyniesie realizacja tego przedsięwzięcia;
 • jak liczna jest społeczność lokalna, do której jest kierowane zadanie.

Następnie wnioskodawca powinien przygotować następujące informacje:

 • określenie potrzeby, problemu istotnego dla społeczności lokalnej;
 • znalezienie pomysłu na rozwiązanie problemu, zaspokojenie potrzeby;
 • opisanie pomysłu i nadanie mu nazwy;
 • opracowanie kalkulacji planowanego przedsięwzięcia, w tym:
  • oszacowanie wkładu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna – tzn. jakie materiały, usługi są konieczne do realizacji przedsięwzięcia oraz jakie środki finansowe należy przeznaczyć na ich zakup;
  • określenie wkładu grupy inicjatywnej, w tym:
   • wkład finansowy – materiały i usługi do zakupu przez grupę inicjatywną konieczne do realizacji przedsięwzięcia; wartość wkładu finansowego należy oszacować w zł.;
   • wkład rzeczowy – rzeczy (materiały, narzędzia) będące w posiadaniu grupy inicjatywnej, które będą wykorzystane w realizacji przedsięwzięcia;
   • praca społeczna – liczba osób, które będą zaangażowane w zadanie; liczba godzin, które przepracują osoby zaangażowane w przedsięwzięcie i charakter wykonanej pracy; należy oszacować w zł wartość pracy, która będzie wykonana jako „praca społeczna”;
 • przygotowanie listy osób, które będą zaangażowane w realizację zadania – imię i nazwisko, adres;
 • wybranie osoby lub osób, które będą reprezentowały wnioskodawcę w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz będą upoważnione do podpisania umowy.

Rzetelne opracowanie ww. danych przez wnioskodawcę jest bardzo ważne przy ocenie wniosku i ma istotny wpływ ma jego przyjęcie.

Wzór i termin składania wniosku

Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej można pobrać poniżej. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Jest na to czas do 1 kwietnia 2022 r., do godz. 15.00. Wyniki naboru poznamy najpóźniej 15 kwietnia. W tym roku pula środków przeznaczonych na inicjatywy mieszkańców wynosi 50 tys. zł.

Więcej informacji

Więcej informacji dotyczących inicjatywy lokalnej można znaleźć w zakładce: Dla mieszkańców/Dialog społeczny/Inicjatywa lokalna lub pod numerami telefonów: 22 484 24 45 lub 22 484 24 46.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Laptop komputerowy i pulpit nawigacyjny dla systemu zarządzania dokumentami danych w bazie danych dokumentacji online w chmurze.

  Grant dla gminy na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa

  Konstancin-Jeziorna otrzyma 850 tys. zł na podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wsparcie przyznano w ramach rządowego programu „Cyberbezpieczny Samorząd” i zostanie przeznaczone m.in. na zakup urządzeń i oprogramowań. Wkład własny gminy to blisko 200 tys. zł.
 • Dwie kobiety siedza na przeciwko siebie i wypełniaja dokument. Za nimi baner z napisem: Gminny punkt konsultacyjny, a dalej zielone kwiaty i okno.

  Co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

  Ponad 1,1 mln zł na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę kopciuchów trafiło do gminy w ramach programu „Czyste Powietrze”. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Pomoc w ich wypełnieniu i rozliczeniu udzielana jest również w konstancińskim magistracie.