Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej | Konstancin-Jeziorna

Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej

02-02-2024

Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie w swojej okolicy? Złóż do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wniosek o jego wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór projektów trwa do 16 lutego.

Inicjatywa lokalna stanowi jedną z form współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami. Jej celem jest wspólna realizacja zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na przedsięwzięcie, które jest istotne dla ich okolicy, mogą złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna o jego finansowe wsparcie.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., które mają siedzibę na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

W ramach inicjatywy lokalnej można złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania w następującym zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji
  i sieci wodociągowej, stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jak poprawnie przygotować wniosek?

Rozpoczynając pracę przy opracowywaniu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wnioskodawca powinien określić cel jaki chce osiągnąć poprzez zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia. Powinien również odpowiedzieć na następujące pytania:

 • dlaczego planowane przedsięwzięcie jest ważne dla społeczności lokalnej;
 • jakie korzyści dla społeczności lokalnej przyniesie realizacja tego przedsięwzięcia;
 • jak liczna jest społeczność lokalna, do której jest kierowane zadanie.

Następnie wnioskodawca powinien przygotować następujące informacje:

 • określenie potrzeby, problemu istotnego dla społeczności lokalnej;
 • znalezienie pomysłu na rozwiązanie problemu, zaspokojenie potrzeby;
 • opisanie pomysłu i nadanie mu nazwy;
 • opracowanie kalkulacji planowanego przedsięwzięcia, w tym:
  • oszacowanie wkładu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna – tzn. jakie materiały, usługi są konieczne do realizacji przedsięwzięcia oraz jakie środki finansowe należy przeznaczyć na ich zakup;
  • określenie wkładu grupy inicjatywnej, w tym:
   • wkład finansowy – materiały i usługi do zakupu przez grupę inicjatywną konieczne do realizacji przedsięwzięcia; wartość wkładu finansowego należy oszacować w zł.;
   • wkład rzeczowy – rzeczy (materiały, narzędzia) będące w posiadaniu grupy inicjatywnej, które będą wykorzystane w realizacji przedsięwzięcia;
   • praca społeczna – liczba osób, które będą zaangażowane w zadanie; liczba godzin, które przepracują osoby zaangażowane w przedsięwzięcie i charakter wykonanej pracy; należy oszacować w zł wartość pracy, która będzie wykonana jako „praca społeczna”;
 • przygotowanie listy osób, które będą zaangażowane w realizację zadania – imię i nazwisko, adres;
 • wybranie osoby lub osób, które będą reprezentowały wnioskodawcę w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz będą upoważnione do podpisania umowy.

Rzetelne opracowanie ww. danych przez wnioskodawcę jest bardzo ważne przy ocenie wniosku i ma istotny wpływ ma jego przyjęcie.

Wzór i termin składania wniosku

Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej można pobrać poniżej. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Jest na to czas do 16 lutego 2024 r., do godz. 15.00

Więcej informacji

Więcej informacji dotyczących inicjatywy lokalnej można znaleźć w zakładce: Dla mieszkańców/Dialog społeczny/Inicjatywa lokalna lub pod numerami telefonów: 22 484 24 45 lub 22 484 24 46.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Plakat promujący Dzień Strażaka

  Już 26 maja Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew

  Parada strażacka z orkiestrami dętymi i mażoretkami, koncert w amfiteatrze, spektakl dla dzieci, piknik rodzinny z licznymi atrakcjami oraz kiermasz – tak gmina Konstancin-Jeziorna będzie świętować Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew. Zapraszamy już 26 maja do Parku Zdrojowego.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w piątek (24 maja) od godz. 14.00 do godz. 23.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Plac z kostki brukowej, na którym rozstawione jest przenośne miasteczko, służące do egzaminowania dzieci na kartę rowerową. Stoją znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy. Troje dzieci – rowerzystów właśnie przez nie przejeżdża.

  Parking przy magistracie będzie czasowo wyłączony z…

  Od piątku (24 maja) – od godz. 16.30 – do soboty (25 maja) – do godz. 20.00 – nie będzie można korzystać z parkingu przy ul. Józefa Hlebowicza, na tyłach konstancińskiego magistratu. Ma to związek z organizacją w tym miejscu praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.