Informacje oraz druki | Konstancin-Jeziorna

Informacje oraz druki

Zasady i warunki realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dla kogo?

Oferty realizacji projektów w trybie pozakonkursowym składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Warto pamiętać, że realizacja zadania w tym trybie może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. 

Szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert określone są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zarządzeniu nr 1/8/2023 burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna z 2 stycznia 2023 r. (do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert dostępne są w załączonym poniżej zarządzeniu. Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ( tel. 22 484 24 45 lub 46).