Wieloosobowe stanowiska | Konstancin-Jeziorna

Wieloosobowe stanowiska

Wieloosobowe Stanowisko ds. KadrDo zakresu Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr należą sprawy:

 • prowadzenie akt i spraw osobowych organów gminy, urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem płac;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy (lista obecności, karty urlopowe, ewidencja czasu pracy);
 • prowadzenie spraw emerytalnych, rentowych;
 • współpraca ze stanowiskiem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spraw pracowniczych;
 • składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu  odtworzenia  akt sądowych;
 • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
 • udzielanie pomocy i informacji organom rentowym;
 • prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych;
 • sporządzenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok budżetowy;
 • sporządzenie wykazu pracowników uprawnionych do otrzymania dofinansowania z ZFŚS do indywidualnego wypoczynku dla pracownika oraz  dziecka w wieku do lat 14.
   
Wieloosobowe Stanowisko ds. Technicznego Utrzymania ObiektówDo zakresu Wieloosobowego Stanowiska ds. Technicznego Utrzymania Obiektów należą sprawy:

 • zapewnienia prawidłowego utrzymania stanu technicznego budynków, lokali, budowli i innych obiektów znajdujących się na nieruchomościach, na których posadowione są niniejsze budynki:
  • ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77,
  • willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42,
  • willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13,
  • willi Halinówka przy ul. Warszawskiej 32,
  • lokalu przy ul. Warszawskiej 23,
  • domu ludowego w Gassach,
  • domu ludowego w Czernidłach,
  • domu ludowego w Habdzinie,
  • domu ludowego w Bielawie,
  • domu ludowego w Cieciszewie,
  • domu ludowego w Słomczynie,
  • świetlicy wiejskiej w Dębówce,
  • świetlicy wiejskiej w Kawęczynku,
  • świetlicy wiejskiej w Ciszycy,
  • świetlicy wiejskiej w Parceli,
  • świetlicy wiejskiej w Łęgu,
  • świetlicy wiejskiej w Piaskach,
  • budynku OSP w Skolimowie,
  • budynku przy ul. Anny Walentynowicz 24 (parter),
  • budynku w Kępie Okrzewskiej,
  • budynku OSP Jeziorna,
  • budynku OSP Opacz,
 • zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. li 86) w tym m.in.: zapewnienia wykonywania przewidzianych przepisami prawa i DTR przeglądów i obsług serwisowych funkcjonujących urządzeń i instalacji (ogrzewania – chłodzenia, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, sygnalizacji pożarowej, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji niskoprądowych, dźwigów osobowych itp.);
 • opracowywania planów/harmonogramów wykonywania prac serwisowych i przeglądów oraz sporządzania raportów ze stanu ich realizacji;
 • nadzorowania bieżącej eksploatacji urządzeń technicznych budynków i koordynowania prac z tym związanych;
 • planowania budżetu i prac związanych z modernizacją i wymianą infrastruktury budynków;
 • prowadzenia książek obiektów budowlanych dla poszczególnych budynków;
 • prowadzenia ksiąg urządzeń technicznych podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego;
 • wykonywania innych czynności związanych z techniczną eksploatacją budynków.