Poszukiwani kandydaci na ławników do sądów powszechnych | Konstancin-Jeziorna

Poszukiwani kandydaci na ławników do sądów powszechnych

13-06-2023

Trwa nabór kandydatów na ławników sądowych do sądów rejonowych w Piasecznie i dla m.st. Warszawy oraz okręgowego w Warszawie. Do obsadzenia jest łącznie 9 stanowisk. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

31 grudnia 2023 r. upływa czteroletnia kadencja obecnych ławników zasiadających i orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. W związku z tym w czwartek (1 czerwca br.) Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął nabór kandydatów na ławników na nową kadencję obejmującą lata 2024–2027.

9 stanowisk

Do obsadzenia jest łącznie 9 stanowisk. I tak do sądu okręgowego poszukiwane są 4 osoby, do sądów rejonowych w Piasecznie – 2 osoby, a dla m.st. Warszawy – 3 osoby. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać m.in. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych. Zgodnie z prawem ławnikiem sądowym może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ma ukończone 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy kandydat powinien wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych. O stanowisko nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione w sądach oraz prokuraturze, funkcjonariusze policji oraz osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i radni prawni oraz ich aplikanci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa.

Niezbędne dokumenty

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r. Do wypełnionej karty zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty:

 • informację o sobie z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz dotyczące pełni władzy rodzicielskiej;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Organizacje i stowarzyszenia dołączają dodatkowo aktualny odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do innego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Z kolei grupa obywateli – imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z nich. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w komunikacie zamieszczonym poniżej.

Ławników na kolejną kadencje wybierze Rada Miejska Konstancin-Jeziorna. Musi to zrobić najpóźniej do 31 października 2023 r.

Szczegółowe informacje

Kartę zgłoszenia można odebrać, a następnie wypełnioną złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (poniedziałki w godz. 9.00–17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00). Druki dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Wybory ławników – kadencja 2024–2027 oraz na naszej stronie internetowej (do pobrania poniżej) oraz na stronie: www.ms.gov.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej: Joanna Bednarczyk, kierownik (nr tel. 22 484 24 61) lub Katarzyna Goral, główny specjalista (nr tel. 22 484 24 62).

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Mapa z lotu ptaka z zaznaczoną drogą, która będzie remontowana

  Remont ul. Prawdziwka, dwa dni utrudnień w ruchu

  Przed nami spore utrudnienia, spowodowane remontem ul. Prawdziwka. W poniedziałek (24 czerwca) droga – od ul. Muchomora do granicy z Konstancinem-Jeziorną – będzie frezowana, a we wtorek zaplanowano układanie nowej nawierzchni. W tym dniu ulica na wspomnianym odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • uczniowie na zakończenie roku szkolnego

  Życzymy udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji

  Na ten dzień czekał każdy uczeń. W piątek (21 czerwca) rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii i rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.