Informacje oraz druki | Konstancin-Jeziorna

Informacje oraz druki

Zasady i warunki realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dla kogo?

Oferty realizacji projektów w trybie pozakonkursowym składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Warto pamiętać, że realizacja zadania w tym trybie może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. 

Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert określone są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Zarządzeniu nr 210/VIII/2021 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z 15 stycznia 2021 r. (do pobrania poniżej).

Oto, co warto wiedzieć:

 1. Oferta na realizację zadania publicznego powinna spełniać łącznie niżej wymienione warunki:
  a) być zgodna z zasadami określonymi w ustawie oraz warunkami, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 6 i ust 7 ustawy;
  b) być złożona na formularzu „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego” określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dn. 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055);
  c) zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie powinien być zgodny z zakresem zadania określonego w Programie współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, stanowiącym załącznik do uchwały nr 289/VIII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 28 października 2020 r. 
 2. Oferty będą rozpatrywane przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie swoich kompetencji.
 3. Właściwy wydział merytoryczny w terminie 7 dni od daty wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna poddaje ofertę do publicznej wiadomości poprzez:
  a) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna,
  b) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna,
  c) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  celem zgłaszania do niej ewentualnych uwag. 
 4. Właściwy wydział merytoryczny w terminie 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dokonuje formalnej oceny oferty  na podstawie warunków określonych w pkt 1 oraz rozpatruje uwagi zgłoszone do oferty.
 5. W przypadku uzyskania przez ofertę pozytywnej oceny formalnej zostaje ona poddana, w terminie kolejnych 5 dni ocenie merytorycznej. 
 6. Przy ocenie merytorycznej oferty właściwy wydział merytoryczny rozpatruje możliwość realizacji zadania biorąc pod uwagę:
  a) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
  b) zabezpieczenie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków finansowych będących w dyspozycji właściwego wydziału merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych na realizację zadania,
  c) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej,
  d) stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zawartym w Programie współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 
 7. Wydział merytoryczny przekazuje swoje pisemne stanowisko dotyczące uwag wraz z rekomendacją Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 
 8. O celowości realizacji zadania publicznego decyduje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie przedłożonego przez właściwy wydział merytoryczny pisemnego stanowiska co do oferty. 
 9. O decyzji podjętej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oferent zostanie poinformowany pisemnie. 
 10. Od negatywnej decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie nie uznania celowości realizacji zadania publicznego nie stosuje się trybu odwoławczego. 
 11. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna uznając celowość realizacji zadania publicznego zawiera niezwłocznie umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły realizacji zadania określa umowa. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert dostępne są w załączonym poniżej zarządzeniu. Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ( tel. 22 484 24 45 lub 46).