Numer PESEL oraz profil zaufany / Номер PESEL та довірений профіль | Konstancin-Jeziorna

Numer PESEL oraz profil zaufany / Номер PESEL та довірений профіль

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś/przybyłaś do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.


Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у вашій країні? Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. У той же час ви можете отримати надійний профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.


 

Kiedy możesz skorzystać / За яких умов можна отримати

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś/przybyłaś w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.


Ви можете отримати номер PESEL, якщо:

 • ви є громадянином України або;
 • ви громадянин України і маєте картку поляка, або;
 • ви є членом найближчої родини громадянина України, який має картку поляка, або;
 • ви є чоловіком/дружиною громадянина України, але не маєте громадянства України.

і ви прибули на територію Польщі безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року в зв’язку з бойовими діями у вашій країні.


 

Kto może uzyskać / Хто може отримати

Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji Kiedy możesz skorzystać oraz:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Кожен, хто відповідає умовам, переліченим у розділі За яких умов можна отримати, і:

 • • прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,
 • • звітує (подача заяви) у будь-яке відділення гміни.

 

Co musisz przygotować / Що для цього потрібно

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – do pobrania poniżej. Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy.
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Dane, które wpiszesz we wniosku:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18. roku życia), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. 

Dodatkowo, aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.


 • Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв'язку зі збройним конфліктом – завантажити нижче. Також можна отримати заяву в будь-якому офісі ґміни.
 • Документ, який підтвердить дані, які ви надаєте в заяві, та вашу особу. Якщо у вас немає цього документа, ви можете подати заяву про відсутність такого документа за власним бажанням та піл свою відповідальність.
 • Дані, які ви заповнюєте y формулярі:
  • ім'я та прізвище,
  • датою та місце народження,
  • країна народження та громадянство,
  • дату в'їзду до Польщі,
  • український реєстраційний номер - якщо у вас є,
  • для отримання довіреного профілю - контактні дані: адреса електронної пошти та польський номер телефону.
 • Якщо ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.

Кольорове фото на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо ви на фото в темних окулярах або капелюсі – відповідний сертифікат.

Щоб отримати надійний профіль, ви повинні мати:

 • робочий мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є,
 • адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Пам'ятайте! Ваші відбитки пальців будуть зняті, коли ви подасте заявку.


 

Co musisz zrobić / Що ви повинні зробити

 1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

  Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 rok zycia, nie pobiera się odcisków palców.

 2. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
 3. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy.
 4. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
 5. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
 6. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:
 • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych;
 • potwierdzenie profilu zaufanego. 

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.


 1. Заповнити заявку, підготувати необхідні документи та фото – деталі можна знайти в розділі Що для цього потрібно.

  Заяву необхідно подати особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі декларації. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, куратором, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не збираються.

 2. Зробити власноручний підпис на заяві.
 3. Подати заяву в будь-якому офісі ґміни.
 4. Помічник візьме ваші відбитки пальців.
 5. Ви отримаєте роздруківку підтвердження надання номера PESEL.
 6. Якщо вам більше 18 років, у заявці ви можете погодитися на:
 • внесення даних (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних;
 • Підтвердження довіреного профілю.

Якщо в заяві є недоліки – секретар попросить їх доповнити. Управління може не обробити вашу заявку - якщо заявка не відповідає офіційним вимогам.


 

Gdzie składasz wniosek / Де ви подаєте заявку

Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, Konstancin-Jeziorna) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Уряд-Гміна Констанцин-Єзерна, вул. П’ясечинська 77, понеділок-п'ятниця від 9.00–18.00 (лише для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на її території).


 

Co to jest numer PESEL / Що таке номер PESEL

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.

Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.


Це одинадцятизначний цифровий символ, який ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:

 • дата народження,
 • послідовний номер,
 • позначення статі,
 • номер документу.

Номер PESEL дозволить вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров'я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі.


 

Co to jest profil zaufany / Що таке надійний профіль

Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
 2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

 • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
 • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
 • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
 • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

 • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
 • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

Довірений профіль – цифровий інструмент, який дозволяє вирішувати офіційні справи онлайн, не виходячи з дому.

Для чого призначений надійний профіль?

 1. В Інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, що посвідчує особу.
 2. Дозволяє підписати електронний документ підписом, юридично еквівалентним власноручному підпису (тільки для державних осіб).

Якщо ви вказуєте в програмі, що хочете створити надійний профіль:

 • На вказаний у додатку номер мобільного телефону буде надіслано SMS-повідомлення з одноразовим кодом. Дайте код працівнику уряду.
 • На адресу електронної пошти, вказану в додатку, буде надіслано одноразовий код, який ви можете, але не обов'язково, надавати працівникові уряду (якщо ви не можете отримати цей код, працівник все одно підтвердить ваш надійний профіль).
 • Ви отримаєте роздруківку підтвердження створення довіреного профілю.
 • Працівник уряду попросить вас підписати зобов'язання не ділитися своїм довіреним профілем з іншою особою (на другому примірнику роздруківки).
 • Коли ваш надійний профіль буде готовий, ви отримаєте додаткову інформацію:
 • на адресу електронної пошти, вказану в додатку, в наступному повідомленні ви отримаєте ім'я користувача (логін) і підтвердження, що ваш довірений профіль готовий;
 • на номер мобільного телефону, вказаний у додатку, ви отримаєте ще одне SMS-повідомлення з одноразовим паролем для активації довіреного профілю (не потрібно відразу активувати довірений профіль).

Wideo

Autor
Patryk Siepsiak (opracował)